Vienos knygos parodos
„Savaitė” buvo populiarus, kas savaitę (1942–1944 m.) leistas bei temų įvairove pasižymintis žurnalas. Žurnalo, ėjusio 1940 metų sausio – birželio mėn. (išėjo 23 Nr.) ir nuo 1942 m. birželio 18 d. iki 1944 m. liepos 1 d., redaktoriumi ir leidėju buvo žurnalistas, žurnalo „Trimitas“ ir laikraščio „Mūsų kraštas“ redaktorius, laikraščio „Mūsų Rytojus“ redakcijos sekretorius Kazys Obolėnas (1898-1966). Redakcijos adresas pirmiau buvo Mickevičiaus g. 19 (Kaune) ir A. Jakšto g. 3 (Vilniuje), o nuo Nr. 5 – Gedimino...
Juozas Šalčius (1900-01-13 Stanaičių k., Garliavos valsč. – 1988-09-25 Marijampolėje) – kunigas, rezistencinio judėjimo dalyvis, vienas iš religinio bei pogrindinio leidinio „Rūpintojėlis“ iniciatorių ir bendradarbių, Čikagoje 1985 m. išleistos knygos „Konstantinas Olšauskas ir jo teismo byla“ autorius. Pirmas šios knygos variantas „Tikros žinios apie kunigą Olšauską“ tikriausiai parašytas dar Kaune, kur jis grįžo iš Karagandos lagerio 1955 m. Trečia papildyta knygos laida parengta 1981 m., kai autorius jau b...
J. Tumo-Vaižganto „Pragiedrulių“ I-III dalys nebuvo vientisas kūrinys. Tai pripažino pats Vaižgantas, kuris įspėjo, kad romano dalis tiksliau susieti būtų galima tik jį perrašius, o kol kas labiausiai jas jungia paantraštė „Vaizdai kovos dėl kultūros“. 1923 m. ir 1926 m. „Pragiedrulius“ išleidžiant  pakartotinai Vaižganto raštuose (VII-IX tomai), jie buvo koreguoti nežymiai. Daugiausia padirbėta pakeičiant skyrių ir skyrelių pavadinimus, ištaisant kai kurias kalbos klaidas. Vaižgantas atsižvelgė į kalbin...
Laikraštis „Das neue Litauen“ pradėtas leisti 1917 m. spalio 25 d. Berlyne. Jo iniciatorius ir steigėjas buvo išeivis iš Lietuvos,  kalnakasybos inžinierius, baronas Fridrichas fon Ropas (1879–1964). Jis dar 1916 m. kovo mėnesį įsteigė antirusiškos propagandos organizaciją „Rusijos svetimtaučių lyga“. Laikraštis „Das neue Litauen“ buvo šios organizacijos veiklos tąsa ir siekė Lietuvos valstybingumo. 1917 m. lapkričio 30 d. šį laikraštį perėmė susikūrusi Vokiečių-lietuvių draugija, kurios tikslas buvo nuo...
Knyga „Kalbininko, rašytojo Stasio Dabušio indėlis į lietuvių kultūrą“ pasirodė 1938 metais vasarą, minint šio kalbininko 20 metų kultūrinio darbo patirtį ir 40 metų amžiaus sukaktuves. Šio veikalo redaktorius buvo mokytojas, vertėjas Juozas Sužiedėlis. Minint S. Dabušio kūrybinio darbo jubiliejų buvo nuspręsta surinkti visas rašytojo, kalbininko knygų recenzijas ir pasisakymus apie jo veiklą, jubiliejinius straipsnius ir linkėjimus. Rengiant knygą tekstų autorius S. Dabušis pasidalino nuotraukomis, knygų ir...