Stasio Tamulaičio pirmosios knygos

Paskelbtas Vienos knygos
Skaityti 951 kartai

Knygynas „Antikvariatas“ 1929 m. išleido J. Kačiulaičio (tikroji autoriaus pavardė – S. Tamulaitis) poemą „Meilė trims kavalieriams“. S. Tamulaičio slapyvardį (J. Kačiulaitis) mūsų laikais išaiškino rašytojas, literatūros kritikas L. Gudaitis. „Meilė trims kavalieriams“ – pirmoji tarpukariu Marijampolės gimnaziją baigusio S. Tamulaičio, vėliau žinomo rašytojo ir žurnalisto, knyga. Tačiau kūrinys dėl tariamos pornografijos užpykdė dvasininkus ir kitus moralės sergėtojus. Knygos autorių teismas nubaudė 70 litų bauda arba 7 paroms arešto ir nutarė knygą konfiskuoti (ši informacija paskelbta 1930 m. kovo 20 d. laikraštyje „Socialdemokratas“). Tačiau po kurio laiko knygą vėl leista platinti.


Stasys Tamulaitis... // Tremties metai : lietuvių rašytojų metraštis / redaktorius Bernardas Brazdžionis. - Tiubingenas : „Patria“, 1947, p. 601.

S. Tamulaičio poemos „Meilė trims kavalieriams“ pradžioje matome bandymą rašyti Homero „Odisėjos“ bei K. Donelaičio „Metų“ pavasario linksmybių stiliumi. Leidinyje eilėmis ir su prozos intarpais aprašyta Marijampolės gimnazistės Bronės meilė trims kavalieriams: gimnazistui Juozui, karininkui ir mokytojui. Knygos pabaigoje autorius įdėjo dar du erotika dvelkiančius eilėraščius: „Vakaras“ ir „Gegužinė“. Eilėraštyje „Vakaras“ taip pat pastebimas sekimas B. Sruogos ekspresionistiniu eilėraščiu „Miestas“, paskelbtu 1922 m. žurnale „Skaitymai“.

Rašytojas, žurnalistas, literatūros ir meno kritikas V. Bičiūnas, galbūt, buvo gavęs užduotį kritiškai įvertinti poemą „Meilė trims kavalieriams“. Veikiausiai dėl šios priežasties jis ir buvo gavęs šią uždraustą knygą. V. Bičiūnas 1929 m. laikraštyje „Diena“ apie J. Kačiulaičio kūrinį paskelbė straipsnį „Pornografija ar gyvenimo dokumentas“, kuriame rašė: „[...] „Meilė trims kavalieriams“ vaizduoja be doroviškos ir kultūriškos nuovokos merginą (gimnazistę Bronę) [..]. Flirtas su gimnazistu Juozu, toliau – merginą kompromituoją įvykiai karininko bute, panaši istorija su pedagogu ir – trėmimas iš gimnazijos. [...]“. Straipsnyje V. Bičiūnas toliau rašė, kad „[...] poemoje valdžios organai įžiūrėjo pornografiją ir teismo dalykas tai galutinai konstatuoti. Iš tikro kai kuriuose rašinio posmuose nepasigailėta atvirumo būdinant drastiškus nuotykius. Kai kur tas atvirumas turi net cinizmo žymių. Bet ar cinizmas lygus pornografijai? [...] Aš nepažįstu poemos autoriaus, sako, jis tik neseniai pabaigė gimnaziją Marijampolėje. Negi poemoj galėtų būti aprašomi tikri epizodai iš Marijampolės moksleivijos būklės. Jei „Meilė trims kavalieriams“ turėtų bent dalį faktinos tiesos, tai, manding, ne autoriui, bet aprašomiems veikale asmenims pirmon galvon turėtų būti keliama byla. Šiaip ar taip vertus, tuo dalyku turėtų susidomėti, pirmon galvon, mūsų jaunuomenės švietėjai, bet ne policija [...]“. Straipsnio pabaigoje V. Bičiūnas padarė netikėtą, iš dalies S. Tamulaičio veiksmus pateisinančią išvadą: „Pas autorių daug nepaprastai vaizdaus pastabumo. Per tat, galbūt, pats to nenumanydamas jis parašė ne pornografinį, bet ciniškai atvirą gyvenimo dokumentą...“

Įdomu tai, kad išleidžiant knygą S. Tamulaitis dar buvo vienas iš Marijampolėje leidžiamo katalikiško žurnalo „Šaltinis“ redaktorių. Rašytojo novelė „Senolių palaikai“ (1929 m. publikuota leidinyje „Ateitis“) jau buvo laimėjusi šio moksleivių žurnalo 1928 m. skelbtą novelių konkursą. Kita S. Tamulaičio sukurta istorija apie gimnazistės Elos meilę gimnazistui Juozui, literatūros mokytojo palankumą jai ir apie meilę girininkui novelėje „Moters laimė“ buvo paskelbta 1929 m. žurnale „Ateities aidai“, tačiau cenzūros dėmesio nesulaukė.

S. Tamulaičio apysaka „Miesto ponia“ (taip pat pasirašyta J. Kačiulaičio slapyvardžiu) cenzūrai taip pat neužkliuvo. Leidinį „Miesto ponia“ apie ištekėjusios moters Emilijos meilės nuotykius išleido knygynas „Antikvaras“.

Išleidus pirmąsias J. Kačiulaičio slapyvardžiu pasirašytas knygas, S. Tamulaitis užsiėmė kita veikla ir tik 1937 m. (kai dirbo Utenos gimnazijoje mokytoju) vėl pradėjo kurti bei parengė novelių rinkinį „Rudens melodijos“ (1938). Dienraštyje „Vakarai“ 1938 m. buvo užsiminta ir apie S. Tamulaičio rašomą romaną provincijos inteligentų, mokytojų gyvenimo tema, tačiau kūrinys nebuvo išleistas. Karo metais S. Tamulaičio novelė „Kirmėliaus mirtis“ laimėjo trečiąją žurnalo „Naujoji sodyba“ premiją (rašytojas bendradarbiavo su „Naujosios sodybos“ redakcija). Taip pat rašytojas 1948 m. Detmolde (Vokietijoje) laimėjo „Lietuvių žodžio“ laikraščio organizuotą novelių konkursą. Be to, dirbdamas ir gyvendamas JAV, pats daug kartų buvo literatūrinių konkursų bei premijų skyrimo ir vertinimo komisijų nariu.


S. Tamulaitis, laimėjęs „N. Sodybos“ novelės III-ąją premiją // Naujoji sodyba. - 1943, Nr. 10, p. 236.

Pirmoji S. Tamulaičio knyga „Meilė trims kavalieriams“ įvertinta itin nepalankiai. Šis įvertinimas turėjo ir materialinių pasekmių, kurios rašytoją galėjo išvis atgrasyti nuo kūrybos, tačiau nepanaikino nei jaunatviško polėkio išleisti antrąją knygą, nei noro pasiekus brandą grįžti į kūrybos kelią.

1. 2.

1. Meilė trims kavalieriams : šio amžiaus poema 12-koje giesmių / J. Kačiulaitis. - Kaunas : „Antikvaro“ knygynas, 1929.
2. Miesto ponia : meilės apysaka / J. Kačiulaitis. - Kaunas : „Antikvaro“ knygynas, 1930.


1.    Ateitis. - 1929 m. Nr. 2/3.
2.    Diena. - 1929, spal. 27, p. 6.
3.    J. Kačiulaičio paslaptis / Leonas Gudaitis // Suvalkija. - 2008, Nr. 1, p. 31-33.
4.    Miestas / B. Sruoga // Skaitymai. - 1922, kn. 13, p. 47-50.
5.    Naujoji sodyba. - 1943, Nr. 12, p. 311-313.
6.    Socialdemokratas. - 1930, kov. 20, p. 4.
7.    Vakarai. - 1938, geg. 7, p. 5.

Atnaujinta 2021-03-18 08:19

Daugiausiai skaityta