Juozo Šalčiaus knygos „Konstantinas Olšauskas ir jo teismo byla“ išleidimo aplinkybės

Paskelbtas Vienos knygos
Skaityti 1537 kartai

Juozas Šalčius (1900-01-13 Stanaičių k., Garliavos valsč. – 1988-09-25 Marijampolėje) – kunigas, rezistencinio judėjimo dalyvis, vienas iš religinio bei pogrindinio leidinio „Rūpintojėlis“ iniciatorių ir bendradarbių, Čikagoje 1985 m. išleistos knygos „Konstantinas Olšauskas ir jo teismo byla“ autorius. Pirmas šios knygos variantas „Tikros žinios apie kunigą Olšauską“ tikriausiai parašytas dar Kaune, kur jis grįžo iš Karagandos lagerio 1955 m. Trečia papildyta knygos laida parengta 1981 m., kai autorius jau buvo priverstas palikti Kauną ir apsigyveno Marijampolėje. Užsienį pasiekė 1983 m. parengta ketvirta papildyta knygos laida „Birštono – Olšausko byla faktų ir teisės šviesoje“. Knyga nelegaliai nugabenta į Čikagą ir išleista vietoje autoriaus nurodant K. Š. inicialus.

Veiveriai / K. J. Š. [Juozas Šalčius].- Marijampolė, 1937, p. 20.

1988 m. 23-ame „Rūpintojėlio“ numeryje paskelbta šioje parodoje eksponuojamo J. Šalčiaus veikalo apie K. Olšauską bibliografijos apžvalga (p. 67-73), taip pat pateikta išsami J. Šalčiaus biografija. Tarpukariu kunigas Juozas Šalčius buvo Vytauto klubo narys, ateitininkas, kuris už atsišaukimo į katalikišką visuomenę parengimą ir platinimą buvo nubaustas 2000 Lt bauda arba trims mėnesiams kalėjimo (daugiausia iš visų ateitininkų šioje byloje). Taigi jis turėjo priežasčių nemėgti tautininkų režimo. Todėl nieko stebėtino, jog jis savo knygoje ne tik bando teisinti K. Olšauską jo byloje dėl Stasės Danilovičiūtės-Ustijanauskienės nužudymo, bet ir labai nepalankiai rašo apie tautininkus.

K. Olšauskui apginti autorius turėjo dar vieną motyvą. Jis mokėsi K. Olšausko įsteigtoje „Saulės“ draugijos gimnazijoje ir Mokytojų kursuose bei netikėjo, kad jo labai gerbiamas, Lietuvai daug nusipelnęs žmogus galėjo būti kriminaliniu nusikaltėliu. Knygoje jis bandė pagrįsti politinę nusikaltimo versiją (lenkų šnipų vaidmenį byloje) bei atkreipė dėmesį į tai, kad bylos tyrimas atliktas skubotai, nenustatytos visos nužudymo aplinkybės. Jam taip pat nepatiko dvasininkų vyresnybės skubotas K. Olšausko pasmerkimas, tarsi stengiantis atsiriboti ir kuo greičiau šią bylą pamiršti. „Rūpintojėlio“ apžvalgoje apie šią knygą rašoma: „Knygos autorius, didelis Tiesos mylėtojas, negalėjo nurimti negynęs nekalto žmogaus, be jokio nusikaltimo įrodymo nuteisto už žmogžudystę. Jis tiesiog pašventė nemažą savo gyvenimo dalį surinkti archyvinei ir istorinei medžiagai, ištyrinėti visus faktus ir aplinkybes, susijusias su šia byla [...]; aplankė visas vietas, išmatavo žingsniais, suskaičiavo, kad galėtų, kaip knygos pavadinimas sako, žvelgti į bylą faktų ir teisės šviesoje.“ Tikriausiai jau niekas nepateiks atsakymų į klausimus, ar J. Šalčiaus pastangos išsiaiškinti tiesą buvo pakankamos ir ar pats autorius nebuvo subjektyvus savo ieškojimuose knygoje „Konstantinas Olšauskas ir jo teismo byla“, nes išlikusios bylos medžiagos nepakanka autoriaus prielaidoms paneigti arba pagrįsti. Galima tik šią ilgai rašytą knygą perskaityti ir skaitytojams patiems ją kritiškai įvertinti bei prisiminti iki šiol daugeliui nežinomą jos autorių.

Kitoje J. Šalčiaus knygoje „Valstybininkas politikos sūkuriuos: prelatas Mykolas Krupavičius“ (Čikaga, 1980) vietoje autoriaus nurodyti inicialai M. K. Ir tik „Rūpintojėlio“ 1988 m. 23-iame numeryje paskelbta, jog šios knygos autorius taip pat buvo J. Šalčius bei pateikta bibliografijos apžvalga (p. 77-80). J. Šalčius parašė dar keletą knygų, kurios buvo nelegaliai siunčiamos į užsienį ir ten išleidžiamos nenurodant autoriaus. Knygelės „Arkivyskupas Mečislovas Reinys“ (Čikaga, 1977) autoriumi nurodytas atsiųstą medžiagą papildęs bei įžangą parašęs V. Bagdonavičius. Pratarmėje užsimenama, jog knyga parašyta žmogaus okupuotoje Lietuvoje. Tai, kad jos autorius J. Šalčius, taip pat sužinome iš 1988 m. pogrindinio leidinio „Rūpintojėlis“ 23–io numerio, išleisto jau po J. Šalčiaus mirties.

Parodos medžiagą parengė Alvydas Surblys
Redagavo Svetlana Izajeva
Maketavo Monika Skeltytė
Skaitmenino vaizdus Živilė Jonikaitė

Atnaujinta 2021-03-18 13:25

Daugiausiai skaityta