Vienos knygos parodos
Juozas Šalčius (1900-01-13 Stanaičių k., Garliavos valsč. – 1988-09-25 Marijampolėje) – kunigas, rezistencinio judėjimo dalyvis, vienas iš religinio bei pogrindinio leidinio „Rūpintojėlis“ iniciatorių ir bendradarbių, Čikagoje 1985 m. išleistos knygos „Konstantinas Olšauskas ir jo teismo byla“ autorius. Pirmas šios knygos variantas „Tikros žinios apie kunigą Olšauską“ tikriausiai parašytas dar Kaune, kur jis grįžo iš Karagandos lagerio 1955 m. Trečia papildyta knygos laida parengta 1981 m., kai autorius jau b...
J. Tumo-Vaižganto „Pragiedrulių“ I-III dalys nebuvo vientisas kūrinys. Tai pripažino pats Vaižgantas, kuris įspėjo, kad romano dalis tiksliau susieti būtų galima tik jį perrašius, o kol kas labiausiai jas jungia paantraštė „Vaizdai kovos dėl kultūros“. 1923 m. ir 1926 m. „Pragiedrulius“ išleidžiant  pakartotinai Vaižganto raštuose (VII-IX tomai), jie buvo koreguoti nežymiai. Daugiausia padirbėta pakeičiant skyrių ir skyrelių pavadinimus, ištaisant kai kurias kalbos klaidas. Vaižgantas atsižvelgė į kalbin...
Laikraštis „Das neue Litauen“ pradėtas leisti 1917 m. spalio 25 d. Berlyne. Jo iniciatorius ir steigėjas buvo išeivis iš Lietuvos,  kalnakasybos inžinierius, baronas Fridrichas fon Ropas (1879–1964). Jis dar 1916 m. kovo mėnesį įsteigė antirusiškos propagandos organizaciją „Rusijos svetimtaučių lyga“. Laikraštis „Das neue Litauen“ buvo šios organizacijos veiklos tąsa ir siekė Lietuvos valstybingumo. 1917 m. lapkričio 30 d. šį laikraštį perėmė susikūrusi Vokiečių-lietuvių draugija, kurios tikslas buvo nuo...
Knyga „Kalbininko, rašytojo Stasio Dabušio indėlis į lietuvių kultūrą“ pasirodė 1938 metais vasarą, minint šio kalbininko 20 metų kultūrinio darbo patirtį ir 40 metų amžiaus sukaktuves. Šio veikalo redaktorius buvo mokytojas, vertėjas Juozas Sužiedėlis. Minint S. Dabušio kūrybinio darbo jubiliejų buvo nuspręsta surinkti visas rašytojo, kalbininko knygų recenzijas ir pasisakymus apie jo veiklą, jubiliejinius straipsnius ir linkėjimus. Rengiant knygą tekstų autorius S. Dabušis pasidalino nuotraukomis, knygų ir...
Kauno apskrities viešosios bibliotekos Senųjų ir retų spaudinių skyriuje yra vienintelis Lietuvoje 1937 metais birželio 12 dieną išleisto žurnalo moterims „Moters magazinas“ egzempliorius. Žurnalo redaktorius ir leidėjas buvo teatro artistas, šaulys Stasys Šiugžda (g. 1908 12 13 Kaune, mirties data nežinoma). Stasio Šiugždos redaguotas žurnalas „Moters magazinas“ buvo išspausdintas C. Kagano spaustuvėje 1937 metais birželio 12 dieną. Užrašas „Konvalijos leidinys“ jame buvo užtušuotas ir jį pakeitė kitas – „Le...