Lietuvos teatro, muzikos ir dailės veikėjai tarpukario fotografijose

Tarpukariu, kaip ir šiais laikais, buvo domimasi įvairių sričių menininkų gyvenimu, aptarinėjama jų profesinė veikla ir asmeninis gyvenimas. Menininkai noriai pozavo tiek foto ateljė, tiek įvairių leidinių foto korespondentams bei fotografams mėgėjams. Spaudoje ir muziejuose galima rasti tiek profesinės veiklos, tiek buitinio gyvenimo momentus (pobūvius, iškylas, draugų susitikimus) užfiksavusių fotografijų.

Antanas Žmuidzinavičius savo dirbtuvėje V. Putvinskio g. 40: [su dedikacija J. Zikarui „Brangiam Draugui Juozui Zikarui A. Žmuidzinavičius. 1936. X. 31“]. Kaunas. 1936 10 31. ČDM G 154556.

Valstybės teatro dramos aktorė Zuzana Arlauskaitė. Kaunas. 20 a. 3 deš. KMM PMM GEK 9049.

Aktorė K. Dauguvietytė, poeto Antano Gustaičio bičiulė, Lulu spektaklyje „Pirmas slenkstis“: [Užrašyta „Janei prisiminti bendrą darbą Valstybės Teatre Ks. Dauguvietytė 1935“]. Foto Atelier Mejerio Smečechausko. Kaunas. 1935. MLLM GEK 92083.

Minėdami fotografijos dieną pažvelkime į kai kurių sričių menininkų gyvenimą per fotografų objektyvą, jų užfiksuotas statiškas ir ekspresyvias akimirkas. Lietuvos teatro, muzikos ir dailės veikėjų fotografijų neskirstome į profesionalias ir mėgėjiškas. To nedarome jau vien dėl to, kad tiek spaudoje, tiek muziejų fonduose lieka daug neišaiškintų fotografijų autorių. Nuoroda, jog fotografijos atliktos žymių fotografų (Karlo Baulo, Zinaidos Bliumentalienės, Paulinos Brėdikytės, Adomo Kliučinsko, Boleslovo Savsenavičiaus, Mejerio Smečechausko, Janinos Tallat-Kelpšienės)  buvo lyg jų kokybės ženklas, bet ir kai kurios nežinomų fotografų nuotraukos patraukia dėmesį tiek savo kokybe, tiek netikėtais rakursais.

Su Laikinosios sostinės fotografais ir kai kuriomis jų užfiksuotomis akimirkomis galite susipažinti Kauno apskrities viešosios bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos centro virtualioje parodoje „Tarpukario Kauno fotografų veiklos fragmentai“, o šioje parodoje sudėtos nuotraukos iliustruoja dailininkų, skulptorių, teatro artistų, operos dainininkų, baleto šokėjų, kitų dramos ir operos teatro darbuotojų, muzikos kūrėjų ir muzikantų gyvenimą. Šios fotografijos yra tarsi priminimas apie teatro, muzikos ar dailės srityje tarpukariu besidarbavusius žmones bei juos įamžinusius žinomus ir nežinomus fotografus. Nuotraukos iš periodinės spaudos, Nacionalinio M. K. Čiurlionio muziejaus, Kauno miesto muziejaus ir jo filialų, Kupiškio etnografijos muziejaus, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus, Maironio lietuvių literatūros muziejaus, Vytauto Didžiojo karo muziejaus fondų (publikuotos LIMIS portale) fragmentiškai atskleidžia, kaip teatro, muzikos, dailės gyvenimą matė ano meto fotografai, bet toli gražu nėra pilnas to gyvenimo atspindys.

Pobūvis pas kariškį ir dainininką Vladą Ivanauską. Priekyje šokėjų pora: dramos aktorius ir režisierius Petras Kubertavičius ir operos solistė Aleksandra Staškevičiūtė. Kaunas. 1931. KMM PMM GEK 7368/41.

Operos dainininko Juozo Bieliūno ir dramaturgo Petro Vaičiūno išleistuvės į Italiją. Pirmoje eilėje iš kairės: Borisas Melngailis, Genovaitė Paleckienė, Juozas Bieliūnas. Sėdi: Petras Vaičiūnas, Antanina Vainiūnaitė, Vincas Mykolaitis Putinas, Maironis, Teofilė Vaičiūnienė, Justas Paleckis. Pobūvis vyko kunigo Morkaus Morkelio namuose. Kaunas. 1926 10 25. MLLM GEK 102085.

Operos solistės Marijos Rakauskaitės sceninio darbo Valstybės teatre dešimtmečio sukakties paminėjimas. Stasys Santvaras – antras iš dešinės. 1934 03 12. Nuotrauka iš asmeninio Dainuolės Kazlauskienės archyvo.

Baleto artistai Marija Juozapaitytė (būsima Kelbauskienė), Bronius Kelbauskas ir Olga Dubeneckienė-Kalpokienė kopose. 1930. LTMKM A 1095/159.

Taip pat parodoje nekartojame to, kas jau pateikta virtualiame Kauno senosios portretinės fotografijos puslapyje iš KTU bibliotekos Kauno senosios portretinės fotografijos fondų. Kai kurios fotografijos papildomos trūkstama ar patikslinančia informacija, bet parodoje stengiamasi jų nekomentuoti, nepateikiamos menininkų biografijos, kad visi besidomintys virtualios parodos lankytojai be išankstinių nuostatų galėtų patys apžvelgti tiek spaudai skirtus vaizdus, tiek fotografų darbus, atliktus pačių menininkų ar jų organizacijų užsakymu.
 
Dailė, skulptūra
 
Drama
 
Opera, muzika