Spausdinti šį puslapį

Laikinosios sostinės studentų organizacijų veiklos fragmentai

Sutrumpintą parodos versiją rasite: https://bit.ly/3OSoPLk

Studentų jaunimo organizacijos Laikinojoje sostinėje pasižymėjo gausa ir įvairove. Įvairiu laiku veikė net 22 ateitininkų (vyrų ir moterų) organizacijos, daug buvo ir lietuvių studentų tautininkų ar tautinės pakraipos draugijų, sąjungų, korporacijų, kelias organizacijas turėjo studentai varpininkai, šauliai, skautai, egzistavo studentų korporacijos, vienijančios įvairių Lietuvos regionų studentus (suvalkiečius, žemaičius, vilniečius), studentų socialistų draugijas, nacionalinių mažumų, akademines bei apolitiškumą deklaruojančias studentų organizacijas. Net ir fragmentiškai apžvelgti visą studentų organizacijų spektrą – sudėtingas uždavinys. Daugiausiai dėmesio skirta trims studentų organizacijų „banginiams“: ateitininkams, tautininkams ir varpininkams. Buvo išrinkta po vieną kitą archyvinį dokumentą, nuotrauką, organizacijų veiklos pėdsakus periodiniuose leidiniuose ir knygose.

Organizacijų veiklos apžvalgos, posėdžių protokolai, kvietimai į renginius ir jų apyskaitos, veiklos sukakčių minėjimai – tik viena dokumentų ir spaudos liudijimų parodos dalis. Kita ne mažiau svarbi dalis – personalijos, organizacijų vadovų bei jų narių nuotraukos ir kai kurių asmenų veiklos organizacijose atspindžiai. Parodoje daug varpininkų nuotraukų, nes į LCVA pateko šių organizacijų narių nuotraukos, skirtos albumui, kuris taip ir nepasirodė. Apžvelgta ir studentų tautiškos pakraipos spauda su šių leidinių redaktorių nuotraukomis. Studentų organizacijų veiklą liudijančių nuotraukų kopijų gauta iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio muziejaus, Maironio lietuvių literatūros muziejaus, Kauno IX forto muziejaus, Vytauto Didžiojo karo muziejaus, Kauno miesto muziejaus fondų. Iš fragmentų sudėliota studentų jaunimo organizacijų mozaika iliustruoja šių organizacijų raidą, bet nepateikia išsamios tos raidos analizės nei vaizdais, nei tekstais. Kiekvienas parodos skaitytojas turėtų pajausti tiek Laikinosios sostinės studentijos dvasią, tiek tam tikrų organizacijų veiklos išskirtinumą iš parodoje pateiktų dokumentų, nuotraukų, periodikos bei knygų.
 
 
Ateitininkai
 
Ateitininkų susišelpimo fondas. Studentų ateitininkų ir ateitininkių bendrovės. Studentų ateitininkų sąjunga
 
Studentų ateitininkų abstinentų korporacija, vėliau – „Narsa“
 
Studenčių ateitininkių draugovė „Birutė“. Žemės ūkio akademijos studenčių ateitininkių organizacija „Gabija“. Studenčių ateitininkių draugovė „Giedra“. Studenčių ateitininkių sporto klubas „Gražina“
 
Studentų ateitininkų medikų korporacija „Gaja“
 
Studentų ateitininkų technikų vyrų korporacija „Grandis“
 
Studentų ateitininkų teisininkų ekonomistų korporacija „Justitia“ (vyrų) ir „Fideles Justitiae“ (moterų). Studentų ateitininkų korporacija „Kęstutis“
 
Studentų ateitininkų meno draugija „Šatrija“
 
Studentų ateitininkų „Vytauto“ klubas
 
 
Tautinės studentiško jaunimo organizacijos
 
Lietuvių tautiško jaunimo sąjunga „Jaunoji Lietuva“
 
Lietuvių studentų tautininkų korporacija „Neo-Lithuania“