Personalijų parodos - KAVB - Senieji ir reti spaudiniai
Nepriklausomybės Akto signataras Kazimieras Bizauskas (1892–1941) buvo žymus tarpukario Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjas, teisininkas, pedagogas, diplomatas. Gimė Kuldigos aps. Pavilosto k. (Latvijoje). Mokėsi Mintaujos (Latvija) gimnazijoje, Šveicarijoje, Vilniuje, 1913 m. baigė Kauno gimnaziją. 1913 m. pradėjo studijuoti Maskvos universiteto Teisės fakultete, tačiau Pirmasis pasaulinis karas nutraukė studijas. K. Bizausko profesinė, visuomeninė bei politinė veikla Kaip ir M. Biržiška, K. Bizauskas...
1918 m. vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, kunigas, politikas, visuomenės ir spaudos veikėjas Justinas Staugaitis (1866–1943) buvo įšventintas kunigu 1890 m. bei paskirtas vikaru į Alytų, bet netrukus perkeltas į Sniadovą (Lomžos gub.), Balbieriškį ir vėliau – vikaru, kapelionu Lenkijoje, Varšuvos arkivyskupijoje. 1905 m. grįžo į Lietuvą, buvo kunigu Lekėčių parapijoje (Šakių apskr.), Pakuonyje, nuo 1916 m. – Aukštojoje Panemunėje, kur ėjo ir Garliavos dekano pareigas. 1922 m. J. Stau...
Pranas Dovydaitis – teisininkas, žurnalų redaktorius, profesorius, filosofijos mokslų daktaras, Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signataras, politikas, visuomenės veikėjas. Gimė valstiečių šeimoje 1886 metais gruodžio 2 dieną Marijampolės apskrities Višakio Rūdos valsčiaus Runkių kaime, kuris nepriklausomos Lietuvos laikais susilaukė ir girininkijos titulo. Įdomu tai, kad girininkijos titulą Runkiams pelnė pats P. Dovydaitis kaip gamtos mokslų puoselėtojas savo leistu „Kosmoso“ žurnalu. Vaikystėje P. Do...
Daugumą Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų prisimename ne tik kaip garsųjį Vasario 16-osios Aktą pasirašiusius politinius veikėjus ir kaip įvairių sričių specialistus, bet ir kaip knygų autorius. Jų knygos –  simboliniai signatarų kultūrinio palikimo liudijimai. Dauguma šioje parodoje minimų J. Basanavičiaus knygų yra saugoma Senųjų ir retų spaudinių skyriuje. J. Basanavičiaus gyvenimas ir visuomeninė veikla Pirmasis Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, kurio knygos minint Li...
Šviesios ir erdvios žurnalų redaktoriaus aikštės, poezijos, kurioje susikerta tradicija ir modernumas, skersgatviai, margos išeivijoje leistų knygų gatvės, kurias puošia amžininkų atsiliepimai apie rašytojo kūrybą – visa tai virtualioje parodoje, skirtoje prisiminti ilgą ir įdomų poeto, publicisto Kazio Bradūno kūrybos kelią ir taip paminėti šio iškilaus lietuvių rašytojo 100 metų jubiliejų.   Kazys Bradunas 100 paroda 01 Kazys Bradunas 100 paroda 02 Kazys Bradunas 100 paroda 03 Kazys Bradunas 100 paroda...

Daugiausiai skaityta