Mikalojaus Paco knygų rinkinio įdomybės

Žemaičių vyskupas Mikalojus Pacas – M. Giedraičio darbų tęsėjas, garsus pamokslininkas, globojo jėzuitus, rėmė pastoracinį darbą, pats mokėjo lietuviškai ir rūpinosi lietuvių kalba bažnyčiose. M. Pacas laikomas pirmosios lietuviškos panegirikos (tai ir pirmasis išlikęs lietuviškas tekstas, išspausdintas Didžiojoje Lietuvoje) autoriumi. Kartu su kitomis Vilniaus akademijos studentų panegirikomis, parašytomis Zigmanto Vazos atvykimo į Vilnių proga, ji buvo išspausdinta daugiakalbiame leidinyje „Gratulationes … Sigismundo III ...“ (Vilnius, 1589).

Žemaičių vyskupas gimė apie 1570 m. Mokėsi Vilniaus jėzuitų kolegijoje, Krokuvos universitete. 1596 m. priimtas į Vilniaus kapitulą kanauninku. 1602 m. nominuotas Vilniaus vyskupu pagalbininku, po M. Giedraičio mirties – Žemaičių vyskupu. 1614 m. sunegalavęs M. Pacas išvyko į Padują. 1624 m. mirė Italijoje.


M. Paco bibliotekos istorija

Jau 1596 m., dar būdamas Vilniaus kapitulos kanauninku, M. Pacas turėjo nemažą biblioteką. Tais metais kapitula skyrė jam vieną savo namų, kuriame iki 1610 m. buvo laikoma ir jo biblioteka. Kai buvo paskirtas Žemaičių vyskupu, M. Pacas atsisakė namo Vilniuje ir persikėlė į Varnius, o biblioteką padovanojo Žemaičių vyskupystei. Mažesniąją bibliotekos dalį su M. Daukšos versta „Postylla Lithuanica“ paliko Pašvitinio bažnyčiai, o likusias 238 knygas – Kražių jėzuitams.

Per keturis šimtmečius, dėl įvairiausių istorinių ir politinių pokyčių, M. Paco knygų rinkinys buvo išbarstytas, keliavo iš vienų rankų į kitas ir pateko į įvairių bibliotekų lentynas. Tą liudija knygose išlikę autografai, spaudai ir ekslibrisai – knygų ženklai, žymintys jų savininką. Šiuo metu KAVB Senųjų ir retų spaudinių skyriuje saugomi aštuoni neabejotinai M. Paco bibliotekai priklausę leidiniai. Jie buvo įsigyti 1596–1602 m., išskyrus P. Justiniano „Rerum Venetarum ab urbe condita ad annum MDLXXV historia“ (Venecija, 1576), kuris į rinkinį pateko M. Pacui jau esant Vilniaus vyskupo pagalbininku. Tarp Augustino (Augustinus Aurelius), Bazilijaus (Basilius Magnus), Cicerono (Marcus Tullius Cicero), Didako Stelos (Diego de Estella), P. Justiniano (Pietro Giustiniani), Jono Auksaburnio (Joannes Chrysostomus) veikalų yra ir 1532 m. Bazelyje išleistas graikų-lotynų kalbų žodynas („Lexicon Graeco-Latinum“). Dominuojanti rinkinio kalba – lotynų.

Išlikę originalūs knygų įrišimai itin puošnūs, su apatiniame veidrodyje įspaustu superekslibrisu, sudarytu iš Pacų herbo – dvilypės lelijos ir inicialų N.P. Visos knygos – su Kražių kolegijos nuosavybės ženklais, išskyrus Didako Stelos „In sacrosanctum Iesu Christi Domini nostri evangelium secundum Lucam enarrationum tomus primus [– secundus]“ (Antverpenas, 1593), kurią 1614 m. vyskupas padovanojo Kretingos vienuolynui.


Nuosavybės įrašai rodo ir M. Paco karjeros pokyčius

Knygose išlikę nuosavybės įrašai atskleidžia Žemaičių vyskupo M. Paco kopimą karjeros laiptais. Tarsi gyvenimo aprašyme fiksuojama jo karjeros eiga: 1596 m. priimtas į Vilniaus kapitulą kanauninku; 1602 m. nominuotas Vilniaus vyskupu pagalbininku; po M. Giedraičio mirties nominuotas Žemaičių vyskupu (Ex libris Nicolaj Pac Canonici Viln; Ex libris Rm‘i Nicolai Pac Suffraganej Viln; Illŕus ac Rndissmﻮ D. D. Nicolaus Pac Dei gr‘a Ep‘us Medniceñ pro Cella P Praedicatoris loci Cretingens. donauit, Anno 1614).

KAVB saugomi M. Paco bibliotekai priklausę XVI a. leidiniai ištyrinėti ir įtraukti į katalogą „XV–XVI amžių knygos Kauno bibliotekose“ (Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto leidykla, 2006). Jų pilnus aprašus galite rasti ir elektroniniame bibliotekos kataloge.

 

 

Knygų sąrašas:

1. Augustinus, Aurelius (354–430). D. Aurelii Augustini, Hipponensis episcopi, Omnium operum ... tomus … Summa vigilantia repurgatorum a mendis innumeris, / per Desiderium Erasmum Roterodamum, ut optimo iure tantus ecclesiae doctor renatus videri possit ... Addito indice copiosissimo. – Basileae [Basel] : in officina Frobeniana, 1528–1529. – 20. – T. 5. – 491, [1] p. : inic., sign. ; T. 6. – 607, [1] p. : inic., sign. – Saugoma: KAVB – R 5670.

2. Basilius Magnus (329–379). Divi Basilii Magni, archiepscopi Caesareae Cappadociae, Omnia quae ad nos extant opera : iuxta argumentorum congruentium in tomos distincta quinque, / ab Iano Cornario, medico physico Zviccaviensi, interpretata iterumq[ue] recognita et castigata, ac duobus libris contra Eunomii apologeticum aucta, quorum ordinem et catalogum versa pagina docet. In calce subiectus est index rerum et verborum copiosiss. – Basileae [Basel] : per Ambrosium et Aurelium Frobenios fratres, 1566. – [8], 1006, [30] p. : inic., sign. ; 20. – Saugoma: KAVB – R 9828.

3. Cicero, Marcus Tullius (106–43 pr. Kr.). Marci Tullii Ciceronis Opera quae aedita sunt hactenus omnia : in tomos distincta quatuor, ad diversorum et vetustissimoru[m] codicum collationem ingenti cura recognita, multisque locis ultra superiores aeditiones restitutis …– Basileae [Basel] : ex officina Hervagiana. – 1534. – 20. – T. 1: Rhetorica, oratoria et forensia continet … . Ad haec rerum et verborum index omnium locupletissimus et castigatissimus, cum annotationibus variarum lectionum. – [120], [8], 318, [2] p. : inic., sign. – Saugoma: KAVB – R 5683.

4. Cicero, Marcus Tullius (106–43 pr. Kr.). Marci Tullii Ciceronis Opera quae aedita sunt hactenus omnia, in tomos distincta quatuor, ad diversorum et vetustissimoru[m] codicum collationem ingenti cura recognita, multisque locis ultra superiores aeditiones restitutis …– Basileae [Basel] : ex officina Hervagiana. – 1534. – 20. – T. 2: Orationes Marci Tulli Ciceronis habet, vetustissimis collatis exemplaribus, accuratius iam castigatas atq[ue] a mendis fere innumeris vindicatas, nec non locupletatas versibus plurimis ac oratione integra pro P. Sestio … – [8], 595, [1] p. : inic., sign. – Saugoma: KAVB – R 10850.

5. Estella, Diego de (apie 1524–1578). Reverendi patris fratris Didaci Stellae, Minoritani Regularis Observantiae provinciae sancti Iacobi, eximii verbi divini concionatoris, In sacrosanctum Iesu Christi Domini nostri evangelium secundum Lucam, enarrationum tomus primus [– secundus]. – Nunc tandem ab infinitis erroribus ad Sanctae Inquisitionis Hispaniae decreta prorsus elimati et summa fide repurgati. Cum gemino indice, quam plurimis in locis, praecipue ad evangelia pertinentibus, aucto. – Antverpiae [Antwerpen] : in aedibus Petri Belleri, sub scuto Burgundiae, 1593. – 20. – T. 1. – [36], 282, [2] p. : inic., sign., vinj. ; T. 2. – 318 p. : inic., sign., vinj. – Saugoma: KAVB – R 32385.

6. Giustiniani, Pietro (apie 1490–1576). Rerum Venetarum ab urbe condita ad annum MDLXXV. historia. / Petri Iustiniani, patritii Veneti., Aloy. f. senatorii ordinis viri ampliss. – Nunc ab eodem denuo revisa et rerum memorabilium additione exornata. Cum indice locupletissimo. – Venetiis [Venezia] : apud Ludovicum Avantium, 1576. – [88], 468 [i.e. 458], [2] p. : inic., sign., vinj. ; 20. – Pag. klaidos: p. 356–458 pažym. 366–468. – Saugoma: KAVB – R 31923.

7. Joannes Chrysostomus (apie 347–407). Opera d. Ioannis Chrysostomi, archiepiscopi Constantinopolitani, quotquot per Graecorum exemplarium facultatem in Latinam linguam hactenus traduci potuerunt ... – Basileae [Basel] : apud Hieronymum Frobenium et Nicolaum Episcopium, 1558. – 20. – T. 5: Variorum argumentum in quo exegematica quaedam, item didactica ac paraenetica, apologeticaq[ue] complectuntur ... – 1372 skilt., [1] lap. : sign. – Saugoma: KAVB – R 31951.

8. Lexicon Graeco–Latinum, cui iam praeter omneis [!] omnium additiones hactenus ubivis gentium emissas, ingens vocabulorum numerus accessit, idq[ue] partim ex Graecorum dictionariis et optimis quibusq[ue] ac vetustissimis autoribus, partim ex doctissimis recentiorum lucubrationibus, nempe Gulielmi Budaei, Erasmi Rot., Ludovici Coelii, aliorumq[ue] … clarissimorum virorum. Ad haec mendae, quibus superiores aeditiones scatebant, vigilantissima cura sublatae sunt … – Basileae [Basel] : ex officina And. Cratandri, mense Martio 1532. – [384] lap., 196 skilt., p. 197–200, [2] p. : inic., sign. ; 20. – Saugoma: KAVB – R 31924.
 

Daugiausiai skaityta