Naujienos
„Naujoji vaidilutė“ (1921–1940) – žurnalas moterims inteligentėms, pradėtas leisti tarpukario Lietuvoje, kurio steigėjas ir pirmasis redaktorius buvo Vasario 16-osios Akto signataras Pranas Dovydaitis. Pirmajame leidinio numeryje redaktorius P. Dovydaitis atskleidė žurnalo tikslą – lavinti skaitytojų protą plečiant dvasinį akiratį. Tam tikslui, pasak redaktoriaus, skirti filosofijos, teologijos, istorijos, literatūros, gamtos ir kitų mokslų „straipsniai straipsneliai“. Redakcijos darbo pradžioje 1921–1930 m....
Visų žinoma ir mėgstama, kone seniausia lietuvių liaudies pasaka yra „Eglė žalčių karalienė“. Siužetas daugumai žinomas iš knygų, vaidinimų, Salomėjos Nėries posmų. Bet ar žinome, kaip per šimtmečius keitėsi ši pasaka? XIX amžiaus pradžioje periodiniuose leidiniuose lenkų kalba „Wiadomości Brukowe“ („Gatvės žinios“, 1816–1822), „Dziennik Wileński“ („Vilniaus laikraštis“, 1815–1830) didėjo dėmesys lietuvių literatūrai. Po 1831 m. sukilimo uždraudus periodinę spaudą, iš cenzūros pavykdavo gauti tik leidimus tam...
Antanas Tatarė (1805–1889) – pirmasis Užnemunės lietuvių rašytojas, vikaras, švietėjas, kurio beletristika XIX amžiaus pabaigoje – XX a. pradžioje plačiai paplito Lietuvos kaime. Patys kūrybiškiausi 15 metų praleisti Lukšiuose, kur A. Tatarė parašė tris knygas: „Žyburys rankoje dūšios krikščioniškos“ (1848), „Pamokslai išminties ir teisybės" (1836) ir „Tiesiausias kelias ing dangaus karalystę“ (1853). Iš jų tik antroji – grožinės prozos knyga, kitos dvi – religinės. Nuo 1855 m. A. Tatarė dirbo Sintautų klebon...
Kunigas, rašytojas, literatūros istorikas ir kritikas, tautinio sąjūdžio veikėjas Juozas Tumas-Vaižgantas (1869 09 20 Maleišiuose, Svėdasų valsč., Ukmergės apskr. – 1933 04 29 Kaune) labai mylėjo knygas bei turėjo vertingą asmeninę biblioteką, kurioje iš viso buvo sukaupęs apie 4 tūkstančius leidinių. Nuo 1899 m. J.Tumas-Vaižgantas turėjo savo asmeninės bibliotekos antspaudą „Kunigo Juozo Tumo kningynas“, kurį vėliau pakeitė nežinomo autoriaus ekslibrisas „Ora et labora unitis viribus. Kun. Juozapo Tumo“ („Me...
  Parodos „Tarpukario Kaune leistų žurnalų viršelių mozaika“ tikslas – retrospektyviai apžvelgti, kaip tarpukario Kaune platintų žurnalų turinys buvo derinamas su juose spausdintais vaizdais, kaip keitėsi leidinių viršeliai, kas juos kūrė. Parodoje pateikiami jos rengėjų pasirinkti iliustratyviausi, originaliausi, funkcionaliausi  žurnalų viršeliai. Vienas pagrindinių parodos uždavinių – ne tik parodyti laikinosios sostinės žurnalų viršelių mozaiką, bet ir pristatyti, kas juos kūrė. Tuometinių žurna...
KAVB Senųjų ir retų spaudinių skyrius pristato tik nedidelę turimo dokumentinio paveldo dalį – nuo 1918 m. ir vėliau leistus jaunimo leidinius (laikraštėlių kolekciją), skelbiamus milžiniškame skaitmeniniame lobyne www.epaveldas.lt. Nors moksleivių ir jaunimo spauda buvo gausi tarpukariu, tačiau dėl turinio ir išleidimo būdo išskirtiniai „Aušros“ mergaičių gimnazijos laikraštėlis „Živilė“ (1929) ir jaunimo laikraštis „Viturėlis“ (1918) – svarbi šiame tekste pristatomos laikraštėlių kolekcijos dalis.  Kol...