Senųjų ir retų spaudinių skyriuje – vertinga Stasio Santvaro palikimo dalis

Stasys Santvaras su šeima Bostone, [1953] m., KAVB RS, f. 5, b. 29, l. 13. Stasys Santvaras su šeima Bostone, [1953] m., KAVB RS, f. 5, b. 29, l. 13.
Paskelbtas Naujienos
Skaityti 2640 kartai

Nuo šiol Senųjų ir retų spaudinių skyriaus skaitytojai turi galimybę susipažinti su Stasio Santvaro rankraščių fondo dokumentais, kurie atskleidžia ne tik sudėtingas lietuvių traukimosi į Vakarus aplinkybes Antrojo pasaulinio karo pabaigoje, bet ir viltingą tautinio tapatumo išsaugojimo darbą išeivijoje. Unikalūs dokumentai taip pat leidžia pažvelgti į S. Santvaro ir jo šeimos privatų gyvenimą iš arčiau.
Stasys Santvaras – neabejotinai viena ryškiausių asmenybių tarpukario Lietuvos ir JAV lietuvių kultūriniame gyvenime. Šis poetas, publicistas, operų libretų vertėjas ir autorius, operos solistas visą savo gyvenimą skyrė kūrybai bei lietuvybės puoselėjimui.
 

Literatūros ir muzikos entuziastas

S. Santvaras (tikroji pavardė – Zaleckis) gimė 1902 m. gegužės 27 d. Rūstekonių kaime (Seredžiaus valsčius). Baigęs dvimetę mokyklą Seredžiuje, nuo 1915 m. mokėsi Vilniuje. Vėliau mokslus tęsė Kaune Saulės ir Aušros gimnazijose. 1919 m. įstojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę.
Dar 1921 m. periodinėje spaudoje pasirodė pirmieji S. Santvaro eilėraščiai. 1924 m. išleista pirmoji poezijos knyga Saulėtekio maldos. 1926 m. Kaune pastatyta S. Santvaro pjesė Žvejai turėjo didelį pasisekimą Lietuvoje ir išeivijoje.
1927–1932 m. Milane poetas mokėsi dainavimo, studijavo dailės istoriją, italų kalbą. Grįžęs į Lietuvą, 1932–1934 m. S. Santvaras buvo Valstybės teatro operos solistas (tenoras). Jame taip pat dirbo libretų vertėju, kalbos redaktoriumi. Vėliau ir pats kūrė operų libretus. Nuo 1941 m. buvo Kauno valstybinio dramos teatro dramaturgas, o nuo 1943 m. Jaunimo teatro direktorius. S. Santvaras taip pat buvo Lietuvos rašytojų draugijos narys.

Gyvenimas išeivijoje

1944 m. S. Santvaras pasitraukė į Vokietiją. 1945 m. apsigyveno Tiubingene. Ten ėmėsi iniciatyvos atnaujinti Lietuvių rašytojų draugijos veiklą ir 1946 m. buvo išrinktas jos pirmininku. Kartu su literatūriniu kvartetu keliavo po pabėgėlių stovyklas, jose rengė skaitymų vakarus.
1949 m. S. Santvaras su šeima persikėlė į JAV, įsikūrė Bostone (Masačiusetso valstija). Aktyviai dalyvavo šio miesto ir JAV lietuvių bendruomenės kultūriniame gyvenime. Bendradarbiavo rengiant Lietuvių enciklopediją, vertė libretus Lietuvių operos Čikagoje spektakliams, vedė Kultūrinius subatvakarius Bostone. Taip pat rašė straipsnius kultūros temomis, kurių dauguma publikuoti laikraštyje Dirva. Gyvendamas Bostone parengė šiuos eilėraščių rinkinius: Atidari langai (1959 m.), Aukos taurė (1962 m.), Dainos ir sapnai (1977 m.), Rubajatai (1978 m.), Buvimo pėdsakai (1983 m.), Saulėlydžio sonetai (1990 m.).
S. Santvaras mirė 1991 m. balandžio 12 dieną. Palaidotas Bostono Naujosios Kalvarijos kapinėse. Vykdant žmonos Elenos Valiukaitės-Santvarienės valią, 2004 m. rugsėjo 28 d. poeto ir jo sūnaus urna su pelenais perlaidota Kauno Petrašiūnų kapinėse.
 

Žvilgsnis į nuveiktus darbus – rankraščių fonde

Senųjų ir retų spaudinių skyriuje saugomas Stasio Santvaro rankraščių fondas apima 1925–2010 m. laikotarpį. Jį sudaro 54 saugojimo vienetai. Tai įvairių dokumentų kopijos, laiškai, S. Santvaro kalbos skaitytos gavus Lietuvių rašytojų draugijos premiją 1979 m. tekstas, Elenos Valiukaitės-Santvarienės atsiminimai apie pasitraukimą į Vakarus 1944 m. Taip pat spaudos iškarpų iš periodinių leidinių Aidai, Darbininkas, Dirva, Draugas, Keleivis, Tėviškės žiburiai, Židinys ir kt. rinkiniai, atspindintys skirtingas S. Santvaro kultūrinės veiklos sritis.
Vertingiausia fondo dalis – S. Santvaro ir E. Valiukaitės-Santvarienės šeimos, jų bičiulių ir pažįstamų nuotraukų bei kelionių atvirukų albumai. Fondą papildo su Stasio Santvaro brolijos veikla susiję dokumentai: renginių skirtų S. Santvaro atminimui lankstinukai, poeto Roberto Keturakio parengta S. Santvaro kūrybos apžvalga, aktorės Rūtos Staliliūnaitės atsiminimai apie S. Santvarą ir kita medžiaga leidiniui Stasys Santvaras : bibliografijos rodyklė (1921-2010) .
Šeimos nuotraukų albumus Kauno apskrities viešosios bibliotekos Senųjų ir retų spaudinių skyriui 2000 m. padovanojo E. Valiukaitė-Santvarienė. Kiti dokumentai gauti 2012 m. – juos padovanojo Stasio Santvaro brolijos narė Dainuolė Kazlauskienė. Dalis S. Santvaro rankraštinio palikimo taip pat saugoma Maironio lietuvių literatūros muziejuje Kaune.
Stasio Santvaro rankraščių fondo saugojimo vienetų aprašai atsispindi Kauno apskrities viešosios bibliotekos elektroniniame kataloge. Skaitytojams dokumentai išduodami Senųjų ir retų spaudinių skyriaus skaitykloje, pateikus užsakymo lapelį.
 

Parengė vyresn. bibliotekininkė Rūta Varkalaitė-Pliopienė
 

 

Literatūra:
1.   Kubilius V., Stasys Santvaras, Seredžius, Vilnius, 2003.
2.   Kundrotas J., Atsigręžęs į šviesą : Stasio Santvaro gyvenimo ir kūrybos atšvaitai, Kaunas, 2002.
3.   Satkauskytė D., Santvaras Stasys, Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius, t. 21, 2012.

Atnaujinta 2016-10-26 20:03

Daugiausiai skaityta