Spausdinti šį puslapį

Jono Prano Palukaičio rankraščių fondas

Jonas Pranas Palukaitis prie Didžiojo kanjono JAV, 1960, KAVB DPTSC, f. 8, b. 443, l. 14. Jonas Pranas Palukaitis prie Didžiojo kanjono JAV, 1960, KAVB DPTSC, f. 8, b. 443, l. 14.

Nuo šiol Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos centre skaitytojams prieinamas dar vieno išeivio, JAV lietuvio, archyvas1. Jono Prano Palukaičio rankraščių fondas – didžiausias iš visų padalinyje saugomų asmeninių archyvų, jį sudaro 514 saugojimo vienetų. Įvairiuose dokumentuose (rankraščiuose, spaudiniuose, nuotraukose) atsiskleidžia lietuvių kasdienybė DP2 stovyklose Vokietijoje, įsikūrimo rūpesčiai išsisklaidžius po kitas šalis, pastangos susivienyti bendram lietuviško žodžio darbui. Archyvas taip pat leidžia pažvelgti į lietuvių išeivijos kultūrinio gyvenimo užkulisius – jame gausu leidybinės, kūrybinės J. P. Palukaičio ir kitų žinomų asmenų medžiagos. 

Žurnalisto, redaktoriaus, leidėjo Jono Prano Palukaičio (1916–2009) svarbiausi darbai – knyga Lietuvių periodika Vakarų Europoje, 1944–1952 (Vilnius, 1993) bei kartu su Jonu Puzinu parengta tautininkų istorijos apžvalga Tautinės minties keliu (Čikaga, 1979).
 
J. P. Palukaitis gimė 1916 m. spalio 10 d. Runkių kaime (Kazlų Rūdos valsčius). 1939 m. Valstybinėje egzaminų komisijoje išlaikė brandos atestato egzaminus. Iki 1940 m. bendradarbiavo leidiniuose Vilniaus balsas, Ateitis, Karys. 1944 m. su žmona Brone Palukaitiene ir sūnumi pasitraukė į Vakarus.
 
Apsistojęs Švainfurto DP stovykloje (Vokietija), J. P. Palukaitis aktyviai įsitraukė į lietuviškos spaudos darbą. 1945-1946 m. leido ir redagavo Bambergo lietuvių informacinį biuletenį Naujienos, 1946–1948 m. Švainfurte – biuletenį Tėviškės garsas, 1948-1950 m. Memingene – laikraščius Mintis ir Lietuvis. 1948–1949 m. buvo Dornštato stovyklos radijo žinių biuletenio redaktorius.
 
1950 m. J. P. Palukaitis su šeima atvyko į JAV. 1951–1952 m. dirbo žurnalo Karys redakcijoje. 1951–1952 m. buvo leidinių Akiračiai bei Atspindžiai, 1958–1963 m. laikraščio Dirva redaktorius. 1964 m. – spaustuvės Viltis, 1965–1972 m. – spaustuvės Galinda vedėjas. 1976–1981 m. dirbo laikraščio Draugas ofseto skyriaus vedėju. Išvertė reportažų, grožinės literatūros kūrinių (G. Döhrn Tai buvo Maskva, J. Hersey Hirosima, A. Munthe Sena knyga apie žmones ir žvėris). Vertimus skelbė savo redaguojamuose periodiniuose leidiniuose. Dalis J. P. Palukaičio vertimų juodraščių, kartu su kitais kūrybos dokumentais, išliko jo archyve.
 
J. P. Palukaičio darbo ir asmeninėje korespondencijoje – Broniaus Kviklio, Liudo Dovydėno, Liūnės Sutemos, Bernardo Brazdžionio bei kitų kultūros veikėjų laiškai. Kartu išsaugoti knygų rankraščiai (maketai): Liudo Dovydėno Mes ieškom pavasario (Švainfurtas, 1948), Liūnės Sutemos Bevardė šalis (Čikaga, 1966).
Dirbdamas leidinių redakcijose, spaustuvėse J. P. Palukaitis sukaupė vertingą, lietuvių išeivijos gyvenimą atspindintį, fotografijų ir dokumentų archyvą.
 
J. P. Palukaitis nuolat palaikė ryšį su Australijoje įsikūrusiu broliu Vytautu Palukaičiu, okupuotoje tėvynėje likusiais giminaičiais. 1994 m. jis grįžo į Lietuvą. Kartu su JAV likusiais kultūros lauko bendraminčiais rūpinosi atkurtos valstybės ateitimi, rėmė Lietuvos bibliotekas dovanodamas išeivijoje leistus leidinius. 
 
J. P. Palukaitis mirė 2009 m. birželio 12 d. Palaidotas Višakio Rūdos kapinėse (Marijampolės apskr.). Netrukus, 2009 m. rudenį, giminaičiai perdavė J. P. Palukaičio rankraščių fondą Kauno apskrities viešajai bibliotekai. Taip pat buvo padovanota didžioji dalis jo asmeninės bibliotekos.
 
Jono Prano Palukaičio rankraščių fondas apima 1905–2008 m. laikotarpį, dokumentai sugrupuoti pagal jų temas ar rūšis: biografinė medžiaga (1946–1992); korespondencija (1943–2008); leidybinės ir kūrybinės veiklos dokumentai (1937–2006); buities dokumentai (1950–2005); spaudos iškarpų rinkiniai (1950–2008); kiti dokumentai (1950–2008); šeimos medžiaga (1948–1992); kitų asmenų dokumentai (1920–1980); lietuvių išeivijos dokumentai (1916–1990); ikonografija (1905–2002).
 
Jono Prano Palukaičio rankraščių fondo saugojimo vienetų aprašai atsispindi portale ibiblioteka.lt. Dokumentai išduodami Senųjų ir retų spaudinių skaitykloje, pateikus užsakymo lapelį.
 
 
 
 
Parengė vyresn. bibliografė Rūta Varkalaitė-Pliopienė
 
 
 
1 Padalinyje taip pat saugomi ir tyrinėtojams prieinami JAV lietuvių Stasio Santvaro ir Balio Girčio rankraščių fondai.
 
2 Angl. Displaced persons. DP vadinti per Antrąjį pasaulinį karą Vakarų Europoje atsidūrę žmonės (atvežti į Vokietiją priverčiamiesiems darbams, kalinti koncentracijos stovyklose, pabėgę nuo sovietinio režimo vykdytos prievartos). Po karo jie buvo įkurdinti Didžiosios Britanijos, Jungtinių Amerikos Valstijų ir Prancūzijos okupacinėse zonose Vokietijoje, taip pat Austrijoje ir Italijoje veikusiose DP stovyklose.
 
 
Nuorodos:
  1. Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. 5, Vilnius, 2004.
  2. Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. 17, Vilnius, 2010.
  3. Žurnalistikos enciklopedija, Vilnius, 1997.
 
 
Atnaujinta 2022-01-14 15:21