Kooperacijos teoretiko ir praktiko Petro Šalčiaus kūrybinis palikimas

Lietuvos albumas. – Kaunas, Berlynas, [1921], p. 174. Lietuvos albumas. – Kaunas, Berlynas, [1921], p. 174.
Paskelbtas Naujienos
Skaityti 2155 kartai
Žymėtas pagal

Petras Šalčius (1893–1958) – žymiausias Lietuvos kooperacijos teoretikas ir praktikas. 1918 m. baigė Maskvos universitete teisę ir Aukštuosius kooperacijos kursus prie Maskvos A. Šaniavskio liaudies universiteto, po studijų grįžo į Lietuvą. 1919–1920 m. dirbo Prekybos ir pramonės ministerijos Kooperacijos departamento direktoriumi. P. Šalčius aktyviai plėtojo kooperatyvų ir kooperatinių sąjungų tinklą šalyje, jų ryšius su tarptautinėmis kooperacijos organizacijomis. 1920 m. įkūrė Kooperacijos banką, 1925 m. – Lietuvos kooperatininkų draugiją. Nuo 1922 m. dėstė Lietuvos universitete. 1937 m. buvo Prekybos, pramonės ir amatų rūmų narys. 1935 m. mokslininkui suteiktas profesoriaus vardas, 1939 m. – ekonomikos mokslų daktaro laipsnis. 1940 m. išrinktas į Vilniaus universiteto prorektoriaus pareigas (rektoriumi tapo prof. M. Biržiška). 1949 m. P. Šalčius įgijo ekonomikos mokslų habilituoto daktaro mokslinį laipsnį ir profesoriaus vardą.

Ekonomistas P. Šalčius 1919 m. įsteigė ir redagavo kooperacijos reikalams skirtą žurnalą „Talka“ ir jo priedą „Dienos rūpesčiai“. 1919–1940 m. jis paskelbė apie 600 publikacijų; „Talkoje“ skelbė savo straipsnius ekonomikos, žemės ūkio, kooperacijos temomis. Įdomu tai, kad leidinio pavadinimą „Talka“ savo veikaluose P. Šalčius sieja su tarptautiniu žodžiu „kooperacija“, kuris P. Šalčiui pirmiausia reiškė bendrą darbą, darbų suderinamumą, nesavanaudiškumą. Žurnalo „Talka“ pirmame numeryje jis rašė, kad kooperacija panaši į sodžiuose nykstančias talkas: „Kuriam reikalui daromos talkos, visiems yra gerai žinoma: vienam kuriam kaimo gyventojui reikia linus minti, rugius kirsti, ar kitą kurį darbą dirbti. Prašosi į talką kaimynų. Už darbą jokio mokesčio neimama, bet kiekvienas žino, kad patalkavus jam šiandien savo kaimynui, ryt tas kaimynas prašomas patalkaus jam. Suprantamas daiktas, kad į talką eiti nepriversi varu. Į talką žmonės eina viens kitam savo noru. Kiek kitokios ir kitais vardais atsirado talkos šiais laikais, kurias vadiname kooperacijos bendrovėmis“.

P. Šalčius teigė, kad kooperacija turi gerinti ekonomikos būklę ir mokyti visuomenę savarankiškai bei organizuotai dirbti. Veikale „Kooperatyvų įstatymas“ (1925) kooperacijos teoretikas ir praktikas išskyrė kooperacijos bendrovių tikslą – padėti ūkiui ir verslui. Taigi P. Šalčiui kooperatyvas – savanoriškas asmenų susivienijimas siekiant valdyti įmonę. Be to, kooperatinės bendrovės narių skaičius negali būti ribojamas ir visi jo nariai turi lygias teises.

Ekonomisto švietėjiški darbai yra taikomojo mokslinio pobūdžio, todėl ir šiandien nepraranda savo aktualumo. 1916 m. Maskvoje išleistame straipsnių ekonomikos ir kooperacijos temomis rinkinyje rusų kalba paskelbtas pirmasis P. Šalčiaus mokslinis straipsnis „Kooperacija Lietuvoje“. Nors šis P. Šalčiaus tekstas parašytas dar studijų metais, darbas yra labai solidus, nes jame didelis dėmesys skirtas Lietuvos žemės ūkio organizacijų istorijai, gubernijų žemės ūkio draugijoms, išskirtos įvairios kooperacijos rūšys (pvz., kreditinė kooperacija, vartotojų kooperacija, žemės ūkio draugijos ir būreliai ir kt.). Straipsnyje remtasi lietuviškais periodiniais leidiniais (pvz., „Bendrija“, „Viltis“, „Lietuvos ūkininkas“, „Žemė“).

Be to, P. Šalčius iš rusų kalbos į lietuvių kalbą išvertė J. Reselio darbą „Kooperacija ir tautos uždaviniai“ (leidinys išleistas 1917 m. Peterburge). 1920 m. ekonomistas parengė ir išleido pirmą lietuvišką buhalterinės apskaitos vadovėlį „Sąskaitybos vadovėlis vartotojų bendrovėms“. Žymus kooperacijos veikėjas vertė tekstus ir iš vokiečių kalbos. 1923 m. Kaune P. Šalčius išleido knygą „Kaip laikyti, prižiūrėti ir skirstyti prekes“. Veikalo viršelyje užrašyta: „Iš vokiečių šaltinių parengė P. Šalčius“. Šiuolaikiniai skaitytojai šį nedidelės apimties ir iš dalies reklaminį leidinį galėtų laikyti praktiniais maisto produktų laikymo patarimais, skirtais nedidelių krautuvių savininkams. Knygelėje matome kitas reklamuojamas P. Šalčiaus knygas, kurias galima buvo įsigyti knygynuose, Lietuvos kooperacijos bendrovių sąjungoje Kaune, jos filialuose bei kituose kooperatyvuose. Leidinyje taip pat yra P. Šalčiaus redaguoto periodinio laikraščio „Talka“ reklama.

Knygą lietuvių kalba „Kooperacija Lietuvoje: bendra apžvalga ligi 1937 m.“ profesorius P. Šalčius išleido 1937 m. Svarbu pažymėti, kad ir 1916 m., ir 1937 m. veikaluose apie kooperaciją Lietuvoje ekonomistas taip pat rėmėsi stambiausių Lietuvos kooperatyvų (pvz., „Lietūkis“, „Žagrė“, „Spaudos fondas“ ir kt.) patirtimi. Knygose mokslininkas pabrėždavo, kad kooperaciją galima pritaikyti daugelyje ūkio sričių, tačiau ji neįmanoma be susitarimo ir bendradarbiavimo.

Kitas stambus ekonomisto veikalas, skirtas Lietuvos ūkio istorijai – „Žemės ūkio organizacijos Lietuvoje iki 1915 metų“ (1937). Šis darbas paskelbtas tęstinio leidinio „Lietuvos universiteto Teisių fakulteto darbai“ IX tomo 9 knygoje. Leidinyje P. Šalčius rašė apie žemės ūkio organizacijų kooperaciją, taip pat nemažą veikalo dalį skyrė ūkininkams svarbioms draudimo organizacijoms; aptarė seniau leistus ūkio, prekybos, kooperacijos klausimams skirtus leidinius (pvz., „Bendrija“, „Žemdirbys“, „Kooperatorius“).

P. Šalčius ne tik tarpukariu, bet ir sovietmečiu Lietuvos universitetuose dėstė politinę ekonomiją bei paskelbė daug studentams naudingų kooperacijos bei ekonomikos teorijos knygų: „Kooperacija“ (1931), „Ekonomika“ (1931–1932), „Ekonomikos pagrindai“ (1933), „Ekonominės doktrinos“ (1937), „Kooperatinė ekonomika“ (1942), „Lietuvos ūkio istorija“ (1952), „Lietuvos pramonės istorija“ (1956). Veikale „Ekonomikos pagrindai“ (1933) P. Šalčius pripažino, kad knyga buvo parašyta jam Lietuvos universitete dėstant šį dalyką teisės, ekonomikos studentams bei humanitarams. Darbai „Ką duoda namų šeimininkei vartotojų bendrovė?“ (1922), „Tautos ūkis ir kooperacija“ (1934), „Dėkimės į ūkinę talką“ (1939) savo turiniu skiriasi nuo P. Šalčiaus parengtų mokslinių darbų.  Šiuose mažos apimties darbuose ekonomistas aiškino skaitytojams kooperacijos naudą ir populiarino jos idėjas.

Apskritai kone visiems mokslininko darbams būdingas tęstinumas. 1937 m. ekonomikos žurnale „Tautos ūkis“ jis rašo, kad Lietuvoje svarbiausias kooperacijos bendrovių grupes sudaro žemės ūkio kultūrai kelti draugijos, kredito kooperatyvai, kooperatinės pieninės, prekybiniai kooperatyvai ir kt. Sovietmečiu P. Šalčius daugiausia dirbo ūkio istorijos srityje, tačiau ir vėlesniuose darbuose pabrėždavo Lietuvos istorinės praeities svarbą, didelį dėmesį skyrė skirtingais laikotarpiais galiojusiems įstatymams.

Profesoriaus kūrybinį palikimą taip pat sudaro rankraščiai, monografijos apie Lietuvos valstiečius, pramonę, žemės ūkį, Lietuvos prekybos istoriją ir apie žemės ūkio produktų pardavimo organizavimą Lietuvoje. Itin įdomus P. Šalčiaus darbas „Grožinės literatūros panaudojimas dėstant visuomenės mokslus“ (1948), kadangi mokslininkas savo paskaitų medžiagą papildė grožinės literatūros pavyzdžiais. Darbe P. Šalčius pateikė ištrauką iš K. Donelaičio „Metų“ apie baudžiauninkų vargus, Homero „Odisėjos“ fragmentą, kuriame buvo vaizduojamas senovės graikų ūkis ir kt. užsienio literatūros autorių kūrinių citatų.


 


Anot P. Šalčiaus, lietuvių rašytojai K. Donelaitis, D. Poška ir S. Stanevičius su didele užuojauta vaizdavo valstiečių baudžiauninkų gyvenimą ir jų darbo jėgos išnaudojimą. Lietuviško sodžiaus gyventojų kasdienybę ir vargus savo kūriniuose vaizdavo ir rašytoja Žemaitė, A. Vienuolis. Veikalo pabaigoje pažymėta, kad ši medžiaga surinkta paskaitai, kurią „skaitė ne tik pats prof. P. Šalčius, bet kuria galėjo pasinaudoti ir kiti panašių žinių propaguotojai. Tačiau ši visa medžiaga nebuvo plačiai panaudota – liko rankraštyje“. Kauno apskrities viešosios bibliotekos Senųjų ir retų spaudinių skyriuje galima rasti šio unikalaus darbo rankraštį su P. Šalčiaus bibliotekos spaudu ir su prof. M. Strukčinsko asmeninės bibliotekos spaudu.

P. Šalčiaus fondo (jo asmeninės bibliotekos) apžvalgoje Senųjų ir retų spaudinių skyriaus tinklalapyje buvo pažymėta, kad P. Šalčiaus fonde yra apie 4000 leidinių. Dalis Petro Šalčiaus rankraščių kartu su jo asmenine biblioteka į KAVB pateko 1958 m. (po jo mirties). Vieną kooperacijos teoretiko ir praktiko knygą „Ekonomikos pagrindai“ autorius padovanojo teisininkui A. Janulaičiui. Kita knyga – su P. Šalčiaus sūnėno M. Strukčinsko rankraštiniu įrašu: „Kauno V. J. P. bibliotekai prof. Petro Šalčiaus 90 metų jubiliejaus proga M. Strukčinskas. 1983.I.25“. Profesoriaus seserėnas 1983 m. bibliotekai taip pat padovanojo ir pasirašė veikalą „Ekonominės doktrinos“. 1996 m. P. Šalčiaus rankraščių rinkinys papildytas profesoriaus M. Strukčinsko dovanotais rankraščiais ir nuotraukų kopijomis. Todėl dauguma skyriuje turimų rankraštinių P. Šalčiaus veikalų – su prof. Mindaugo Strukčinsko asmeninės bibliotekos spaudu.

Kai kurios P. Šalčiaus parašytos knygos anksčiau priklausė kitiems žinomiems asmenims. Knyga „Kooperacija“ (1931) – su kooperatininko, visuomenės veikėjo B. Žygelio ekslibrisu, „Kooperatinė mūsų prekyba“ (1938) – su kooperatininko J. Toliušio spaudu. Leidinyje „Kooperacija Lietuvoje“ (1937) matome visuomenės veikėjo K. Klimavičiaus asmeninės bibliotekos spaudą.

Šiandien daug mokslininko darbų galima skaityti ne tik bibliotekoje, bet ir nuotoliniu būdu, kadangi žinomiausi P. Šalčiaus darbai tarpukario periodinėje spaudoje prieinami dokumentinio paveldo informacinėje sistemoje www.epaveldas.lt.Literatūra
Dėkimės į ūkinę talką. Būkime kooperatyvo nariais! / P. Šalčius. – Kaunas, 1939.
Ekonomika : mokslas apie ūkiškąją žmonių gerovę / parengė Petras Šalčius. - Kaunas, 1931.
Ekonomikos pagrindai / Petras Šalčius. - Kaunas, 1933.
Ekonominės doktrinos : istorija, tekstai / Petras Šalčius. - Kaunas, 1935.
Grožinės literatūros panaudojimas dėstant visuomenės mokslus [Rankraštis] / Petras Šalčius. – Vilnius, 1948.
Kaip laikyti, prižiūrėti ir skirstyti prekes / iš vok. šaltinių parengė P. Šalčius. – [Kaunas], 1923.
Ką duoda namų šeimininkei vartotojų bendrovė? / P. Šalčius. – Kaunas, 1922.
Kooperacija / Petras Šalčius // Talka. – 1919, Nr. 1, p. 3-6.
Kooperacija : kooperacijos paskaitų kursas / Petras Šalčius. - Kaunas, 1931.
Kooperacija ir tautos uždaviniai / J. Reselis ; vertė iš rusų kalbos Petras Šalčius. - Petrapilis, 1917.
Kooperacijos laimėjimai nepriklausomoje Lietuvoje : V-jam Lietuvos kooperacijos kongresui 1938 m. birželio mėn. 10-11 d. d. Kaune pranešimas / P. Šalčius. – [Kaunas], [1938].
Kooperacijos pažanga Lietuvoje / Petras Šalčius // Tautos ūkis. – 1937, Nr. 29, p. 553-555.
Kooperatinė ekonomika [Rankraštis] / Petras Šalčius. - Vilnius, 1942.
Kooperatinė mūsų prekyba / P. Šalčius. – Kaunas, [1938].
Kooperatinis mūsų kreditas : jo 65 - erių metų sukakčiai paminėti / P. Šalčius. - Kaunas, 1938.
Kooperatyvų įstatymas / P. Šalčius. – Kaunas, 1925.
Lietuvos albumas. – Kaunas, Berlynas, [1921]. – P. 174.
Lietuvos pramonės istorija / Petras Šalčius. - Vilnius, 1956. - 3 t.
Lietuvos ūkio istorija / Petras Šalčius. - Kaunas, 1952. - 2 t.
Lietuvos universiteto Teisių fakulteto darbai. T. 5, kn. 1 : Iš vertės ir kainos teorijų / Petras Šalčius. – Kaunas, 1928.
Lietuvos universiteto Teisių fakulteto darbai. T. 9, kn. 1 : Žemės ūkio organizacijos Lietuvoje iki 1915 metų / Petras Šalčius. – Kaunas, 1937.
Prof. Dr. Mykolas Biržiška – Vilniaus universiteto rektorius : Respublikos Prezidento aktu Vilniaus universiteto rektoriumi patvirtintas prof. dr. Mykolas Biržiška, o prorektoriumi prof. Petras Šalčius / R.M. // Vilniaus balsas . - 1940, saus. 20, Nr. 16, p. 2.
Profesorius Petras Šalčius – pirmojo lietuviško buhalterinės apskaitos vadovėlio autorius. Iš: portalas „Aktualijos.lt“. Prieiga per internetą: http://aktualijos.lt/profesorius-petras-salcius-pirmojo-lietuvisko-buhalterines-apskaitos-vadovelio-autorius [2019-06-04].
Profesorius Petras Šalčius : jo kooperacinė, pedagoginė ir mokslinė veikla / Vincentas Lukoševičius. - Vilnius, 2004.
Sąskaitybos vadovėlis vartotojų bendrovėms / parengė P. Šalčius. – [Kaunas], [1920].
Tautos ūkis ir kooperacija / Petras Šalčius. - Kaunas, 1934.
Vartotojų bendrovės ir privatinė prekyba / P. Šalčius. - Kaunas, 1919.
Visuomenės ūkio teorijos / Petras Šalčius. - Kaunas, 1927.
Žemės ūkio produktų pardavimo organizavimas Lietuvoje, 1919-1944 m. [Rankraštis] / Petras Šalčius. - Kaunas, 1944.
Кооперация в Литве / П. Шальчюс // Сборник по вопросам экономики и кооперации. - Москва, 1916. - С. 225-241.

Parodos medžiagą parengė Svetlana Izajeva
Skaitmenino vaizdus, maketavo Monika Skeltytė

Atnaujinta 2021-03-18 13:24

Daugiausiai skaityta