Skaityti5825 kartai

Įgyvendinti projektai

Projektas „Senoji knyga atsiveria jums”


Projekto trukmė: 2019 06 03 – 2020 11 16
Projekto vadovas: Ramunė Dambrauskienė, el. p. , (8-37) 32 43 76
Projekto partneriai:  Kauno kolegija, Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla, Kauno dailės gimnazija, Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultetas, Vytauto Didžiojo universiteto menų fakultetas, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, MB „Piksinas".
Trumpas projekto pristatymas: Projekto įgyvendinimo metu pritaikant šiuolaikines technologijas atnaujinta ir modernizuota KAVB Senųjų ir retų spaudinių skyriuje esanti Senosios knygos ekspozicija. Nauji ekspozicijos stendai užtikrina estetišką, patrauklų ir saugų senųjų leidinių eksponavimą. Įsigytas Informacinis-edukacinis terminalas papildo vedamų ekskursijų bei edukacijų tematiką bei padeda interaktyviai atskleisti lankytojams Senųjų ir retų spaudinių skyriuje saugomų dokumentų turinį, pateikti naujos vaizdinės medžiagos iš fonduose saugomų leidinių bei pasaulio skaitmeninių bibliotekų. Projekto metu paruošta nauja edukacinė programa „Senųjų knygų įrišas - konstrukcija ir puošyba“.  
Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

 

Projektas „Laikinosios sostinės kultūros erdvė: skonis, kvapas, vaizdas, knyga“


Projekto trukmė: 2019 03 12 - 2019 12 13
Projekto vadovas: Monika Skeltytė, el. p. , (8-37) 32 43 76
Projekto partneriai: Lietuvos centrinis valstybės archyvas, Kauno regiono valstybės archyvas, Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejus, Lietuvos liaudies buities muziejus, Lietuvos nacionalinis muziejus, Kaunas 2022 „Tempo erdvė“
Trumpas projekto pristatymas: Minint Laikinosios sostinės metus, planuojama parengti kilnojamąją parodą, atskleidžiančią įdomius Kauno tarpukario gyvenimo aspektus ir aktualizuojančią kultūros paveldo objektus.
Projektą finansuoja Lietuvos respublikos kultūros ministerija.

 

Projektas „XVII amžiaus knygos Kauno bibliotekose: katalogas"

 

Projekto trukmė: 2019 02 01 – 2019 12 31
Projekto vadovas: dr. Rita Urbaitytė, el. p.
Projektą įgyvendina: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Projekto partnerė: Kauno apskrities viešoji biblioteka
Trumpas projekto pristatymas: Projekto tikslas – publikuoti Kauno miesto institucijose esančio rašytinio kultūros paveldo tyrimų rezultatus.
Bibliografiniame 2 tomų leidinyje „XVII amžiaus knygos Kauno bibliotekose“ bus išsamiai aprašyta XVII a. išleistos knygos ir smulkieji spaudiniai (iš viso 1618 pavadinimų), kurie šiuo metu saugomi Kauno apskrities viešojoje, Kauno technologijos universiteto, Kauno kunigų seminarijos bibliotekose bei Nacionaliniame M. K. Čiurlionio, Vytauto Didžiojo karo, Maironio lietuvių literatūros, Lietuvos medicinos ir farmacijos muziejuose. Be įprastų bibliografinių duomenų, kataloge bus pateikiami fiziniai knygos duomenys, informacija apie formatą, dedikacijas, paginacijos ar foliacijos ir signatūrų žymėjimo klaidas, signatūros, aprašomi defektai, viršelio puošyba ir įrišas, proveniencijos, marginalijos ir kiti kiekvieno konkretaus egzemplioriaus (muziejinės vertybės) ypatumai. Katalogo skaitytojams pasitarnaus 5 rodyklės: antraščių, publikavimo metų, leidėjų, spaustuvininkų ir platintojų, aprašuose minimų asmenų ir proveniencijų. Susisteminti duomenys bus naudingi Lietuvos ir Europos bibliografams, knygotyrininkams, istorikams ir kultūros paveldo tyrinėtojams.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba.

 

Tęstinis projektas „XVI-XX a. pr. Lietuviškos spaudos paveldo objektų, saugomų Kauno apskrities viešosios bibliotekos Senųjų ir retų spaudinių skyriuje, dezinfekavimas ir prevencinis konservavimas bei restauravimas“
 

Projekto trukmė: 2016 06 27 – 2017 10 31
Projekto vadovas: Edita Rudminaitė, el. paštas e.rudminaitė@kvb.lt, tel. (8 37) 32 43 76
Projekto partneriai: Vilniaus universiteto biblioteka (Vilniaus universiteto bibliotekos Restauravimo skyrius)
Trumpas projekto pristatymas: Šiuo projektu siekiama užtikrinti Senųjų ir retų spaudinių skyriaus fonde saugomų vertingiausių dokumentinio paveldo objektų išlikimą, stabilizuoti senojo fondo būklę. Projekto metu Vilniaus universiteto bibliotekos Restauravimo skyriuje bus atliekami leidinių mikrobiologiniai tyrimai, dezinfekacija bei mechaninis valymas.

Senųjų ir retų spaudinių fonde  saugoma daugiau kaip 220 tūkst. egz. knygų, periodinių leidinių, rankarščių lietuvių bei užsienio kalbomis. Tarp šių spaudos objektų svarbią vietą užima XVI-XIX a. pirmos pusės lituansitikos bei lituanikos leidiniai,  XIX a. Mažosios  Lietuvos giesmynai, spaudos draudimo laikotarpiu leistos lietuviškos knygos - kontrafakcijos. Šios knygos yra retos, rinkinio vertę didina įvairūs kilmės ženklai. Kontrafakcijų rinkinio proveniencijos, marginalijos, knygų įrišimai ir prieknyginė medžiaga atspindi ne tik XIX a. pab.-XX a. pr. knygos ir skaitymo kultūrą, bet ir žymiai vėlesnio laikotarpio knygos sklaidos visuomenėje aplinkybes, todėl yra šaltinis knygos ir rašto istorijos tyrinėjimams ir gali pretenduoti į knygos paminklo statusą.
Didelė grėsmė šių leidinių išlikimui kyla dėl XIX a.-XX a. pr. naudoto nekokybiško popieriaus bei popierių ardančio mikroorganizmų poveikio. Šių leidinių būklę galima apibūdinti kaip smarkų nykimą. 

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Projektas „Senosios knygos slėpiniai“

Projekto vykdytojas: KAVB, Senųjų ir retų spaudinių skyrius, projekto vadovė – Kristina Bartkienė.
Projekto įgyvendinimo data: 2015 04 15–2015 12 12.
Projekto įgyvendinimo vieta: Kaunas ir Kauno regionas.
Projekto tikslas: didinti Senosios knygos ekspozicijos prieinamumą ir patrauklumą vaikams bei jaunimui, pritaikant interaktyvias edukacines programas ir tokiu būdu aktualizuojant Knygos kultūros paveldą, saugomą KAVB fonde.
Projekto veiklos
Pagal tematiką ir chronologiją atnaujinti (papildyti ir praplėsti) Senosios knygos ekspozicijos turinį, atsižvelgiant į vaikų ir jaunimo poreikius.
Parengti virtualią edukacinę/mokomąją priemonę – virtualų Senosios knygos ekspozicijos pristatymą, kuris leistų, nepakenkiant seniems ir retiems spaudiniams, paveikiau ir efektyviau atskleisti ekspozicijos medžiagą.
Vykdyti „virtualios ekspozicijos“ sklaidą regione.
Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
 

Projektas „Skaitmeninto kultūros paveldo e. produktų kūrimas ir sklaida“


Projekto vykdytojas: KAVB, Senųjų ir retų spaudinių skyrius, projekto vadovė vyr. bibliotekininkė Kristina Bartkienė.
Projekto įgyvendinimo data: 2015 05 22 - 2015 12 10.
Projekto įgyvendinimo vieta: KAVB, Kauno regionas.
Projekto tikslas: Tobulinti Kauno regiono bibliotekų specialistų skaitmeninimo kompetencijas taip skatinant skaitmeninto kultūros paveldo e. produktų kūrimą bei sklaidą inovatyviomis ryšių ir IT priemonėmis.
Projekto veiklos skaidomos į tris etapus:
1. Pirmojo etapo metu KAVB bus organizuojami dviejų dienų mokymai skirti bibliotekų specialistų skaitmeninimo kompetencijų gilinimui.
2. Antrojo mokymų etapo metu KAVB specialistai vyks į Kauno regiono bibliotekas. Bibliotekose bus renkamos grupės iš filialų, kad mokymų turiniu galėtų pasinaudoti ir atokiausiose Kauno regiono vietovėse dirbantys specialistai.
3. Trečiojo mokymų etapo metu bus organizuojama respublikinė konferencija KAVB. Konferencijos metu pranešimus skaitys KAVB ir Kauno regiono bibliotekų specialistai, skaitmeninimo srities profesionalai bei partneriai.
Projektą iš dalies finansuoja: Lietuvos kultūros taryba.

 

Projektas „Kauno apskrities viešosios bibliotekos dokumentinis paveldas internete“

Projekto vykdytojas: Senųjų ir retų spaudinių skyrius, projekto vadovė – Edita Rudminaitė.
Projekto įgyvendinimo data: 2014 08 18–2015 09 28.
Projekto įgyvendinimo vieta: Kauno apskrities viešoji biblioteka ir jos internetinė erdvė.
Projekto tikslas: sukurti, įdiegti ir palaikyti knygos kultūrą puoselėjančią interneto svetainę, suteikiančią teisėtą literatūros, mokslo ir meno kūrinių prieigą, pristatančią dokumentinio kultūros paveldo objektus ir jų autorius vaikams, jaunimui bei švietimo atstovams.
Projekto veiklos
Suskaitmenintos dokumentinio paveldo medžiagos pritaikymas edukacijai, bendradarbiaujant su švietimo sistemos atstovais.
Kūrybinių edukacinių dirbtuvių  „Nupiešk knygos ženklą" bei popieriaus restauravimo  dirbtuvių organizavimas moksleiviams ir studentams.
Suskaitmeninto dokumentinio kultūros paveldo sklaida.
Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
 

Projektas „Dokumentinio paveldo objektų, saugomų Kauno apskrities viešosios bibliotekos Senųjų ir retų spaudinių fonde, dezinfekavimas, prevencinis konservavimas ir restauravimas"


Projekto vykdytojas: KAVB, Senųjų ir retų spaudinių skyrius, projekto vadovė – Irena Vitkauskienė.
Projekto įgyvendinimo data: 2014 m.
Projekto įgyvendinimo vieta: Kauno apskrities viešoji biblioteka
Projekto tikslas: užtikrinti Senųjų ir retų spaudinių skyriaus fonde saugomų vertingiausių dokumentinio paveldo objektų išlikimą.
Projekto veiklos:
1. Prevencinis atrinktų dokumentų dezinfekavimas, konservavimas;
2. Dokumentų restauravimas;
3. Restauravimo ir konservavimo specialistų susitikimai.
Tyrinėjant KAVB Senųjų retų spaudinių skyriaus fondą, konstatuotas daugelio dokumentų nykimas, sąlygotas prastų saugojimo sąlygų sovietmečiu. Stipriai sunykęs dokumentų popierius, grybelio ir kitų neigiamų faktorių naikinamos proveniencijos, baigiantys sunykti originalūs įrišimai. KAVB specialistai drauge su dezinfekavimo, konservavimo ir restauravimo specialistais atrinks dalį dokumentinio paveldo objektų, juos dezinfekuos, prevenciškai konservuos ir restauruos.
Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

 

Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra"

Trukmė: 2010 m. vasario 3 d. – 2012 m. liepos 31 d.
Projekto esmė: išsamiau apie projekto įgyvendinimą KAVB bei www.epaveldas.lt.
 
Siekdami įgyti naujų skaitmeninimo kompetencijų, KAVB ir kitų apskričių skaitmeninimo specialistai 2010 lapkričio 15–19 d. dalyvavo KAVB surengtuose kursuose „Skaitmeninimo mokymai Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų specialistams“.

Senųjų ir retų spaudinių skyriaus indėlis į VEPS projektą: projekto lėšomis buvo renovuota skaitmeninimo patalpa, gauta ir įsisavinta naujausia kompiuterinė ir programinė įranga.
Pagrindiniai kriterijai atrenkant skaitmeninamus objektus buvo autorių teisės, objektų retumas pagal išlikusių egz. skaičių, bloga leidinių būklė bei populiarumas tarp skaitytojų. Svarbu pažymėti, kad skaitmeninami buvo Lietuvos ar anksčiau Lietuvai priklaususioje teritorijoje lietuvių ar kt. tautybių asmenų sukurti dokumentai apie Lietuvą ir lietuvius įvairiomis (įskaitant lietuvių) kalbomis.
Projekto įgyvendinimo metu KAVB įsipareigojo pateikti į www.epaveldas.lt sistemą 3555 objektus, 3263 iš jų buvo suskaitmeninti Senųjų ir retų spaudinių skyriuje. Jie yra tokie (prie kiekvienos kolekcijos pateikiamas sąrašas):

Knygos:

  • su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija susiję XVI–XVII a. leidiniai lotynų ir lenkų kalbomis (17 leidinių);
  • Mažosios Lietuvos religinio pobūdžio literatūra ir kalendoriai lietuvių kalba. Dėl istorinių ir politinių šio krašto aplinkybių vykusio M. Lietuvos spaudos naikinimo išlikę leidiniai yra reti arba unikalūs, todėl atrenkant pagrindinis kriterijus buvo jų retumas pagal išlikusių egz. skaičių (23 leidiniai);
  • ypač reti ar unikalūs 1900–1945 m. psichologijos, religiniai, soc. mokslų, literatūros leidiniai, įstatymų ar norminiai dokumentai, įvairių sričių vadovėliai, kalendoriai ir t.t. (658 leidiniai).

Rankraščiai:

  • Augustino Janulaičio kolekcijos – su Lietuvos didikų Radvilų gimine susiję teisės, istorijos tematikos XVIII–XX a. rankraščiai bei spaudiniai ( 7 rankraščiai ir 4 spaudiniai);
  • Petro Šalčiaus kolekcijos 1835–1990 m. biografiniai ir buities dokumentai, korespondencija bei su kooperatine, moksline ir visuomenine veikla susiję dokumentai. Nemenką rankraščių fondo dalį sudaro kitų asmenų (Babrauskų ir Kaminskių šeimų, Povilo Brazaičio) dokumentai. Kadangi ne visi P. Šalčiaus rankraščiai tiesiogiai susiję su Lietuva, iš 247 saugojimo vienetų į www.epaveldas.lt sistemą yra pateikti 218 rankraščiai.

Periodinis leidinys „Dzień Kowieński“ lenkų kalba leistas 1922–1934 m. Kaune. Šis dienraštis ( 2029 periodinio leidinio numeriai) svarbus tyrinėjant Kauno istoriją ir populiarus skaitytojų tarpe.
Smulkioji spauda: įvairūs skelbimai, reklamos, atsišaukimai, plakatai ir t. t. (307 spaudiniai)


2012 m. birželio 20 d. vykusioje baigiamojoje projekto „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ konferencijoje buvo pristatyta projekte dalyvavusių KAVB skyrių veiklos bei rezultatai.

 

„XV–XVI amžiaus knygos Kauno bibliotekose“

Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijos remiamas projektas – katalogas „XV–XVI amžiaus knygos Kauno bibliotekose“. 2007 m. vasario 24 d. Vilniaus knygų mugėje pristatytame leidinyje detaliai aprašyti visi Kauno miesto viešosiose bei įstaigų bibliotekose saugomi XV–XVI amžiaus leidiniai. Projektą vykdė Senųjų ir retų spaudinių skyriaus senojo fondo grupė: S. Lūžys, R. Urbaitytė ir projekto vadovė I.Vitkauskienė. Katalogą išleido Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.

 

„Knyga per amžius“

Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijos prie Lietuvos respublikos prezidento kanceliarijos remiamas leidybos projektas „Knyga per amžius“. Tai iliustruotas leidinys vaikams ir jaunimui, supažindinantis su Senosios knygos ekspozicija Senųjų ir retų spaudinių skyriuje, Donelaičio g. 8 (III aukštas). Leidinys 2006 m. buvo parengtas spaudai, pasirodė 2007 m. sausio mėn. Projektą vykdė S. Lūžys.

 

„Provincijos iššūkiai“

Projektas „Provincijos iššūkiai“, remiamas LR Kultūros ministerijos Etninės kultūros ir regionų kultūros projektų rėmimo fondo, Kauno apskrities viršininko administracijos kultūros ir meno projektų konkursų rėmimo fondo ir Nyderlandų bendradarbiaujančių fondų Centrinei ir Rytų Europai. Projekto metu vyksta parodos, renginiai, supažindinantys su Kauno apskrities įvairių regionų kultūriniais laimėjimais, plėtojami kultūriniai mainai, vykstantis kultūros sklaidos procesas naudingas tiek KAVB, tiek regionų bibliotekoms. Projekto vadovas ir koordinatorius J.Rimkus.

 

Kultūros paveldo Donelaičio g. 8 išsaugojimo ir renovacijos projektas

Kultūros paveldo Donelaičio g. 8 išsaugojimo ir renovacijos projektas, pateiktas konkursui EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramai gauti, kodiniu pavadinimu KAUKAS. Projektu siekiama respublikinės reikšmės kultūros objekto išsaugojimo ir kuo pilnesnio atskleidimo, o taip pat Donelaičio g. 8 įsikūrusiame Senųjų ir retų spaudinių skyriuje saugomų kultūros vertybių intensyvesnės sklaidos. Projektą rengė KAVB Senųjų ir retų spaudinių skyriaus darbo grupė ir konsultantai UAB „Ekspertika“, pastatų renovatorė I. Dindaitė, architektūros istorikė J. Kančienė , projekto vadovė V. Grinevičienė.

 

Internetinės prieigos http://knyga.kvb.lt projektas

LR Švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir technologijų departamento dalinai finansuojamas internetinės prieigos http://knyga.kvb.lt projektas, vykdomas pagal programą “Spaudos ir interneto iniciatyvų kuriant populiarinimo turinį rėmimas – parama veiklai, matomumo (spaudos ploto, kt.) įsigijimo dalinis finansavimas". Sutartis šio projekto vykdymui sudaryta vykdant LR Švietimo ir mokslo ministerijos 2006–2008 metų strateginio veiklos plano Mokslo ir studijų sistemos bendrųjų poreikių tenkinimo programą bei vadovaujantis Mokslo ir technologijų populiarinimo veiklų įgyvendinimo projektų konkurso nuostatais, patvirtintais LR švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugpjūčio 16 d. Įsakymu Nr. ISAK-1694 (Žin., 2005, Nr. 103-3830). Projektu siekiama pilniau patenkinti informacijos gavėjų poreikius Senųjų ir retų spaudinių skyriaus atliktų darbų bazėje, pagerinant šios bazės internetinės sklaidos informatyvumą bei prieinamumą. Projektą vykdo darbo grupė: IT skyriaus vadovė A. Naudžiūnienė, šiuo metu KAVB direktorė, IT skyriaus kompiuterių sistemos administratorius N. Augulis, Kompiuterinės grafikos technikas E. Germanas ir projekto vadovas, Senųjų ir retų spaudinių skyriaus vyresn. bibliotekininkas A. Surblys.