Skaityti6713 kartai
Įgyvendinti projektai
 
Projektas „Knygos kelias: atrask, pažink, sukurk!“
 
Projekto trukmė: 2020 06 01–2021 06 30
Projekto vadovas: dr. Kristina Bartkienė, el. p.
Trumpas projekto pristatymas. Projekto tikslas – pasitelkiant naujausius IKT sprendimus ir bendradarbiaujant su kultūros, švietimo institucijomis bei kūrybinių industrijų atstovais, sukurti ir viešinti inovatyvią, išliekamąją vertę turinčią paslaugą – interaktyvų edukacinį žaidimą „Knygos kelias“ – taip didinant knygos kultūros paveldo aktualumą ir prieinamumą, skatinant vaikų domėjimąsi knygos istorija, ugdant skaitymo įgūdžius.
Projektą dalinai finansavo: Lietuvos kultūros taryba.
 
 
Projektas „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra“
 
Projekto trukmė: 2018 06 18–2021 06 30
Projekto koordinatorius KAVB: dr. Kristina Bartkienė, el. p.
Projekto partneriai: Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka (projekto vykdytoja), Kauno apskrities viešoji biblioteka (KAVB), Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Šiaulių apskrities P. Višinskio viešoji biblioteka, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Vilniaus universitetas, Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Kultūros paveldo centras, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos medicinos biblioteka, Nacionalinis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejus, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvos nacionalinis dramos teatras, Lietuvos ypatingasis archyvas, Lietuvos centrinis valstybės archyvas, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, Lietuvos mokslo tarnyba.
Trumpas projekto pristatymas. Projekto tikslas – vartų į skaitmeninį kultūros paveldą plėtra.
Rezultatai: efektyvesnė ir tikslesnė kultūros objektų paieška, interaktyvus informacijos apie kultūros turinį pateikimas, platesnė kultūrinio turinio sklaida, gausesnis skaitmenintų kultūros paveldo objektų fondas – https://naujas.epaveldas.lt/.
KAVB projekto metu suskaitmenino ir viešai prieigai pateikė dalį savo fonduose saugomo kultūros paveldo: tarpukario periodinių, informacinių ir teisinių, smulkiųjų leidinių, kraštotyros darbų, senosios grafikos, muzikinio paveldo ir kt.
 
 
Projektas „Senoji knyga atsiveria jums“
 
Projekto trukmė: 2019 06 03–2020 11 16
Projekto vadovas: Ramunė Dambrauskienė, el. p.
Projekto partneriai:  Kauno kolegija, Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla, Kauno dailės gimnazija, Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultetas, Vytauto Didžiojo universiteto menų fakultetas, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, MB „Piksinas".
Trumpas projekto pristatymas. Projekto įgyvendinimo metu pritaikant šiuolaikines technologijas atnaujinta ir modernizuota KAVB Senųjų ir retų spaudinių skyriuje esanti Senosios knygos ekspozicija. Nauji ekspozicijos stendai užtikrina estetišką, patrauklų ir saugų senųjų leidinių eksponavimą. Įsigytas Informacinis-edukacinis terminalas papildo vedamų ekskursijų bei edukacijų tematiką bei padeda interaktyviai atskleisti lankytojams Senųjų ir retų spaudinių skyriuje saugomų dokumentų turinį, pateikti naujos vaizdinės medžiagos iš fonduose saugomų leidinių bei pasaulio skaitmeninių bibliotekų. Projekto metu paruošta nauja edukacinė programa „Senųjų knygų įrišas – konstrukcija ir puošyba“. 
Atnaujintos Senosios knygos ekspozicijos pristatymas čia
Projektą dalinai finansavo: Lietuvos kultūros taryba.
 
 
Projektas „Laikinosios sostinės kultūros erdvė: skonis, kvapas, vaizdas, knyga“
 
Projekto trukmė: 2019 03 12–2019 12 13
Projekto vadovas: Monika Skeltytė
Projekto partneriai: Lietuvos centrinis valstybės archyvas, Kauno regiono valstybės archyvas, Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejus, Lietuvos liaudies buities muziejus, Lietuvos nacionalinis muziejus, Kaunas 2022 „Tempo erdvė“
Trumpas projekto pristatymas. Minint Laikinosios sostinės metus parengta kilnojamoji paroda, atskleidžianti įdomius Kauno tarpukario gyvenimo aspektus ir aktualizuojanti kultūros paveldo objektus.
Projektą finansavo: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
 
 
Projektas „XVII amžiaus knygos Kauno bibliotekose: katalogas“
 
Projekto trukmė: 2019 02 01–2019 12 31
Projekto vadovas: dr. Rita Urbaitytė, el. p.
Projektą įgyvendina: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Projekto partnerė: Kauno apskrities viešoji biblioteka
Trumpas projekto pristatymas. Projekto tikslas – publikuoti Kauno miesto institucijose esančio rašytinio kultūros paveldo tyrimų rezultatus.
Bibliografiniame 2 tomų leidinyje „XVII amžiaus knygos Kauno bibliotekose“ išsamiai aprašytos XVII a. išleistos knygos ir smulkieji spaudiniai (iš viso 1618 pavadinimų), kurie šiuo metu saugomi Kauno apskrities viešojoje, Kauno technologijos universiteto, Kauno kunigų seminarijos bibliotekose bei Nacionaliniame M. K. Čiurlionio, Vytauto Didžiojo karo, Maironio lietuvių literatūros, Lietuvos medicinos ir farmacijos muziejuose. Be įprastų bibliografinių duomenų, kataloge pateikiami fiziniai knygos duomenys, informacija apie formatą, dedikacijas, paginacijos ar foliacijos ir signatūrų žymėjimo klaidas, signatūros, aprašomi defektai, viršelio puošyba ir įrišas, proveniencijos, marginalijos ir kiti kiekvieno konkretaus egzemplioriaus (muziejinės vertybės) ypatumai. Katalogo skaitytojams pasitarnauja 5 rodyklės: antraščių, publikavimo metų, leidėjų, spaustuvininkų ir platintojų, aprašuose minimų asmenų ir proveniencijų. Susisteminti duomenys naudingi Lietuvos ir Europos bibliografams, knygotyrininkams, istorikams ir kultūros paveldo tyrinėtojams.
Projektą finansavo: Lietuvos mokslo taryba.
 
 
Tęstinis projektas „XVI−XX a. pr. Lietuviškos spaudos paveldo objektų, saugomų Kauno apskrities viešosios bibliotekos Senųjų ir retų spaudinių skyriuje, dezinfekavimas ir prevencinis konservavimas bei restauravimas“
 
Projekto trukmė: 2016 06 27–2017 10 31
Projekto vadovas: Edita Rudminaitė
Projekto partneriai: Vilniaus universiteto biblioteka (Vilniaus universiteto bibliotekos Restauravimo skyrius)
Trumpas projekto pristatymas. Projekto tikslas – užtikrinti Senųjų ir retų spaudinių skyriaus fonde saugomų vertingiausių dokumentinio paveldo objektų išlikimą, stabilizuoti senojo fondo būklę. Projekto metu Vilniaus universiteto bibliotekos Restauravimo skyriuje buvo atliekami leidinių mikrobiologiniai tyrimai, dezinfekcija bei mechaninis valymas.
Senųjų ir retų spaudinių fonde  saugoma daugiau kaip 220 tūkst. egz. knygų, periodinių leidinių, rankraščių lietuvių bei užsienio kalbomis. Tarp šių spaudos objektų svarbią vietą užima XVI–XIX a. pirmos pusės lituanistikos bei lituanikos leidiniai,  XIX a. Mažosios  Lietuvos giesmynai, spaudos draudimo laikotarpiu leistos lietuviškos knygos – kontrafakcijos. Šios knygos yra retos, rinkinio vertę didina įvairūs kilmės ženklai. Kontrafakcijų rinkinio proveniencijos, marginalijos, knygų įrišimai ir prieknyginė medžiaga atspindi ne tik XIX a. pab.–XX a. pr. knygos ir skaitymo kultūrą, bet ir žymiai vėlesnio laikotarpio knygos sklaidos visuomenėje aplinkybes, todėl yra šaltinis knygos ir rašto istorijos tyrinėjimams ir gali pretenduoti į knygos paminklo statusą.
Didelė grėsmė šių leidinių išlikimui kyla dėl XIX a.–XX a. pr. naudoto nekokybiško popieriaus bei popierių ardančių mikroorganizmų poveikio. Šių leidinių būklę galima apibūdinti kaip smarkų nykimą. 
Projektą finansavo: Lietuvos kultūros taryba.
 
 
Projektas „Senosios knygos slėpiniai“
 
Projekto trukmė: 2015 04 15–2015 12 12
Projekto vadovas: dr. Kristina Bartkienė, el. p.
Trumpas projekto pristatymas. Projekto tikslas – didinti Senosios knygos ekspozicijos prieinamumą ir patrauklumą vaikams bei jaunimui, pritaikant interaktyvias edukacines programas ir tokiu būdu aktualizuojant Knygos kultūros paveldą, saugomą KAVB fonde.
Pagal tematiką ir chronologiją atnaujinti (papildyti ir praplėsti) Senosios knygos ekspozicijos turinį, atsižvelgiant į vaikų ir jaunimo poreikius. Parengti virtualią edukacinę/mokomąją priemonę – virtualų Senosios knygos ekspozicijos pristatymą, kuris leistų, nepakenkiant seniems ir retiems spaudiniams, paveikiau ir efektyviau atskleisti ekspozicijos medžiagą.
Vykdyti „virtualios ekspozicijos“ sklaidą regione.
Projektą dalinai finansavo: Lietuvos kultūros taryba.
 
 
 
Projektas „Skaitmeninto kultūros paveldo e. produktų kūrimas ir sklaida“
 
Projekto trukmė: 2015 05 22–2015 12 10
Projekto vadovas: dr. Kristina Bartkienė, el. p.
Trumpas projekto pristatymas. Projekto tikslas – tobulinti Kauno regiono bibliotekų specialistų skaitmeninimo kompetencijas taip skatinant skaitmeninto kultūros paveldo e. produktų kūrimą bei sklaidą inovatyviomis ryšių ir IT priemonėmis.
Projekto veiklos skaidomos į tris etapus:
1. Pirmojo etapo metu KAVB organizuoti dviejų dienų mokymai skirti bibliotekų specialistų skaitmeninimo kompetencijų gilinimui.
2. Antrojo mokymų etapo metu KAVB specialistai vyko į Kauno regiono bibliotekas. Bibliotekose buvo renkamos grupės iš filialų, kad mokymų turiniu galėtų pasinaudoti ir atokiausiose Kauno regiono vietovėse dirbantys specialistai.
3. Trečiojo mokymų etapo metu buvo organizuojama respublikinė konferencija KAVB. Konferencijos metu pranešimus skaitė KAVB ir Kauno regiono bibliotekų specialistai, skaitmeninimo srities profesionalai bei partneriai.
Projektą dalinai finansavo: Lietuvos kultūros taryba.
 
 
Projektas „Kauno apskrities viešosios bibliotekos dokumentinis paveldas internete“
 
Projekto trukmė: 2014 08 18–2015 09 28
Projekto vadovas: Edita Rudminaitė
Trumpas projekto pristatymas. Projekto tikslas – sukurti, įdiegti ir palaikyti knygos kultūrą puoselėjančią interneto svetainę, suteikiančią teisėtą literatūros, mokslo ir meno kūrinių prieigą, pristatančią dokumentinio kultūros paveldo objektus ir jų autorius vaikams, jaunimui bei švietimo atstovams.
Projekto veiklos – suskaitmenintos dokumentinio paveldo medžiagos pritaikymas edukacijai, bendradarbiaujant su švietimo sistemos atstovais. Kūrybinių edukacinių dirbtuvių  „Nupiešk knygos ženklą" bei popieriaus restauravimo  dirbtuvių organizavimas moksleiviams ir studentams. Suskaitmeninto dokumentinio kultūros paveldo sklaida.
Projektą dalinai finansavo: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
 
 
Projektas „Dokumentinio paveldo objektų, saugomų Kauno apskrities viešosios bibliotekos Senųjų ir retų spaudinių fonde, dezinfekavimas, prevencinis konservavimas ir restauravimas“
 
Projekto trukmė: 2014 m.
Projekto vadovas: Irena Vitkauskienė
Trumpas projekto pristatymas. Projekto tikslas – užtikrinti Senųjų ir retų spaudinių skyriaus fonde saugomų vertingiausių dokumentinio paveldo objektų išlikimą. 
Projekto veiklos:
1. Prevencinis atrinktų dokumentų dezinfekavimas, konservavimas.
2. Dokumentų restauravimas.
3. Restauravimo ir konservavimo specialistų susitikimai.
Tyrinėjant KAVB Senųjų retų spaudinių skyriaus fondą, konstatuotas daugelio dokumentų nykimas, sąlygotas prastų saugojimo sąlygų sovietmečiu. Stipriai sunykęs dokumentų popierius, grybelio ir kitų neigiamų faktorių naikinamos proveniencijos, baigiantys sunykti originalūs įrišimai. KAVB specialistai drauge su dezinfekavimo, konservavimo ir restauravimo specialistais atrinko dalį dokumentinio paveldo objektų, juos dezinfekavo, prevenciškai konservavo ir restauravo.
Projektą dalinai finansavo: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
 
 
Kauno regiono bibliotekininkų IT kompetencijų ugdymas
 
Projekto trukmė: 2013 m.
Projekto vadovas: dr. Kristina Bartkienė, el. p.
Trumpas projekto pristatymas. Kauno regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų specialistams organizuoti skaitmeninio turinio kūrimo teorijos ir praktikos mokymai „Skaitmeninio turinio kūrimas bibliotekininkams“ ir „Skaitmeninio turinio apdorojimo ir sklaidos IT priemonės“.
Baigiamojoje konferencijoje „Skaitmeninio turinio kūrimo ir sklaidos inovacijos“ pažangia patirtimi dalijosi praktikai, mokslo ir verslo atstovai. Pranešėjai apžvelgė viešųjų bibliotekų iššūkius ir galimybes, įgyvendinant skaitmeninimo veiklas ir populiarinant jų rezultatus, taip pat aptarė skaitmeninio turinio kūrimo perspektyvas ir plėtros kryptis. Pirmojoje dalyje aktualizuota skaitmeninimo svarba ir ateities tendencijos, antrojoje pristatytas rezultatų sklaidos poreikis ir nauda. Konferencija svarbi kuriant šiuolaikišką, į pokyčius ir naujoves orientuotą biblioteką bei stiprinant bibliotekų specialistų žinias ir gebėjimus.
Projektą dalinai finansavo: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra“
 
Projekto trukmė: 2010 02 03–2012 07 31
Projekto koordinatorius: Liucija Grušaitė-Kačerauskienė
Trumpas projekto pristatymas. Tęsiant atminties institucijose saugomų kultūros paveldo objektų skaitmeninimą, siekta išspręsti šiuos klausimus: perkelti į elektroninę erdvę atminties institucijose saugomus kultūros paveldo objektus; užtikrinti informacijos išsaugojimą bei didesnį prieinamumą; didinti kultūros paveldo objektų aktualumą ir matomumą; sukurti patogesnę prieigą prie VEPS duomenų banke saugomų skaitmenintų kultūros paveldo objektų. Suskaitmeninta 3 555 objektai, per 100 tūkst. dokumentų puslapių (vaizdų). Projekto lėšomis suremontuotos patalpos ir įrengti du padaliniai vykdyti VEPS veiklas.
Projektą iš dalies finansavo: ES struktūriniai fondai pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programą.
 
 
Projektas „Katalogas „XV–XVI amžiaus knygos Kauno bibliotekose“
 
Projekto trukmė: 2000–2006 m. (pristatytas 2007 m. vasario 24 d. Vilniaus knygų mugėje) 
Projekto vadovas: Irena Vitkauskienė
Trumpas projekto pristatymas. Peržiūrėti ir aprašyti XV–XVI a. spaudiniai, saugomi Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje, Kauno technologijos universiteto bibliotekoje, Nacionaliniame M.K. Čiurlionio dailės muziejuje, Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekoje, Maironio lietuvių literatūros bei Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejuose.
 
 
Projektas „Knyga per amžius“
 
Projekto trukmė: 2006–2007 m.
Projekto vadovas: Sigitas Lūžys
Trumpas projekto pristatymas. Siekiant prisidėti prie vaikų ir jaunimo pilietiškumo ugdymo programos, parengtas ir išleistas iliustruotas informacinis-edukacinis leidinys „Knyga per amžius“. Tai iliustruotas leidinys vaikams ir jaunimui, supažindinantis su KAVB Senosios knygos ekspozicija. Leidinys 2006 m. buvo parengtas spaudai, pasirodė 2007 m. sausio mėn.
Projektą finansavo: Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijos prie Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos programa.
 
 
Projektas „Provincijos iššūkiai“
 
Projekto vadovas: Juozas Rimkus 
Trumpas projekto pristatymas.  Projekto metu vyko parodos, renginiai, buvo pristatyti įvairūs Kauno apskrities kultūriniai laimėjimai, plėtojami kultūriniai mainai. Vykęs kultūros sklaidos procesas buvo naudingas tiek KAVB, tiek regionų bibliotekoms. 
Projektą finansavo: Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Etninės kultūros ir regionų kultūros projektų rėmimo fondas, Kauno apskrities viršininko administracijos kultūros ir meno projektų konkursų rėmimo fondas, Nyderlandų bendradarbiaujantis fondas Centrinei ir Rytų Europai.
 
 
Projektas „Spaudos ir interneto iniciatyvų kuriant populiarinimo turinį rėmimas – parama veiklai, matomumo įsigijimo dalinis finansavimas“
 
Projekto trukmė: 2006 m.
Projekto vadovas: Alvydas Surblys, el. p.
Trumpas projekto pristatymas. Internetinės prieigos http://knyga.kvb.lt projektas, vykdomas pagal programą „Spaudos ir interneto iniciatyvų kuriant populiarinimo turinį rėmimas – parama veiklai, matomumo (spaudos ploto, kt.) įsigijimo dalinis finansavimas“. Sutartis šio projekto vykdymui sudaryta vykdant Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2006–2008 metų strateginio veiklos plano Mokslo ir studijų sistemos bendrųjų poreikių tenkinimo programą bei vadovaujantis Mokslo ir technologijų populiarinimo veiklų įgyvendinimo projektų konkurso nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugpjūčio 16 d. Įsakymu Nr. ISAK-1694 (Žin., 2005, Nr. 103-3830). Projektu siekta pilniau patenkinti informacijos gavėjų poreikius Senųjų ir retų spaudinių skyriaus atliktų darbų bazėje, pagerinant šios bazės internetinės sklaidos informatyvumą bei prieinamumą. Skatinant tyrėjo saviraišką bei siekiant efektyvesnės KAVB informacinių išteklių panaudos suskaitmeninta bei pateikta vartotojui unikali ir kokybiška informacija.
Projektą iš dalies finansavo: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir technologijų departamentas.
 

Daugiausiai skaityta