Patarimų ir paklydimų retro
Patarė
- Maryte, kas daryti, kad nebūčiau liesa ?
- Pasitepk lašiniais ir būsi riebi;
 
- Ar gavai nuo manęs laišką ?
- Ne.
- Tai ir gerai padariau, kad neparašiau: jau iš anksto numačiau, kad tu negausi.
Jaunimo draugas. 1926, Nr. 7 – 8, p. 32.
Girtas: Kur gyvena ponas Baublys ?
Tarnaitė: Taigi tamsta pats ponas Baublys.
Girtas: Aš žinau, kad esu Baublys, bet neatsimenu, kur gyvenu;
Nežino, ką laidoja
Žmogus, susitikęs lydintį į kapus numirėlį, klausia vieno iš lydinčiųjų: kas toks mirė ?
- Nežinau, bet man rodos, kad tas, kurs dabar grabe, - atsakė.
Jaunimo draugas. 1926, Nr. 11, p. 24.
Kaune žydė prarijo ... šaukštą
Viena Kauno žydų tautybės ponia gėrė arbatą su uogiene, bet gėrė ir laižėsi, o kartu dar ir kalbėjo, pakol prarijo vyšnių uogelę su kauliuku ir kartu su mažu sidabriniu šaukštuku. Ponią teko tuojau vežti į ligoninę, kur jai keli chirurgai padarė operaciją. Gydytojai sako, kad ponios laimė, kad šaukštukas buvęs nedidelis, kitaip būtų visai liūdna.
Ūkininkas – vyrų žygiai. 1938, sausio 13, Nr. 2, p. 7.
Kaip valyti nosį
[...] Išsišnypšti reikia taip: užspaust vieną pusę nosies ir taip išvalyti abi nosies puses atskirai, bet į nosinę. Labai negražu ir nehigieniška kitų atžvilgiu, jei šnypščiama ne į nosinę, bet ant grindų ar ant gatvės. Kai esti pridžiūvusių gleivių nosyje, tai po išsišnypštimo nosis dar lieka užgulta, gerai neišsivalo. Tada daug kas nesivaržydamas krapšto nosį pirštais ... Bet ar žinote, kad tokiu būdu galima užkrėsti nosį nuo paprasto uždegimo apie plaukų šaknelę iki sifilio ? To niekuomet nebūtų, jei darytume taip: įdėt į nosį švarios vatos gabalėlį (galima ir sutepus vazelinu arba boro vazelinu) ir palaikyt 15 minučių. [...]
Ūkininkas – vyrų žygiai. 1938, vasario 11, Nr. 7, p. 4.
Parduodamas naujas būgnas, vartojamas vidutiniam dūdų orkestrui arba styginiam vietoj boso. Kaina 20 litų. Kreiptis A.Skrolys, Votušių km., Rietavo pšt.
Ūkininkas – vyrų žygiai. 1938, vasario 18, Nr. 8, p. 11.
Kaip jaukinami drambliai
[...] Tačiau prijaukinti drambliai labai retai tesiveisia, todėl norint dramblių įsigyti, tenka pasigauti laukinių ir prisijaukinti. [...] Besiblaškydamas dramblys visiškai nuvargsta. Tuomet žmonės jį supančioja ir pririša kojas prie medžių. Turintieji geresnius balsus užtraukia kokių dainų, nes drambliai, pasirodo, dainas labai mėgsta. [...]
Ūkininkas – vyrų žygiai. 1938, vasario 25, Nr. 9, p. 4.
Jubiliejinio “Pavasario” kongreso eitinių grupės
[...] 6. Sėjėjas. Plakatas: “O, broli, kol jaunas, sėk pasėlio grūdą ir dirvos neapleisk !..” Paskui plakatą eina dvi gretos po keturius vyrus, o paskui mergaitės su lauknešėliais. Paskui jas eina aštuonios eilės jaunųjų pavasarininkų, po keturius eilėj ir neša kairėse rankose prisiskynę varpų. Užbaigiam plakatu: “Ką pasėsi, tą ir pjausi !” [...] 11. Audėjas. Plakatas: “Mes jaunos mergužėlės, plonų drobių audėjėlės !” Paskui plakatą eina tokios gretos po keturias: Pirmoji greta: su verpstėmis ir su linų kuodeliais. Antroji greta: su pilnom pritrintom šeivom. Trečioji greta: su skietais. Ketvirtoji, penktoji, šeštoji, septintoji, aštuntoji gretos neša po ištiestą gabalą įvairių spalvų lietuviškų audinių. Eidamos dainuoja linksmą liaudies dainelę. Pabaigoj plakatas: “Pas močiutę augau, baltas drobes audžiau.” [...] 22. Žemaičiai su meška. Plakatas: “Kas bus, kas nebus, bet žemaitis nepražus!..” Paskui plakatą eina penkios gretos po keturius žemaičius su klumpėmis, meška nešini. Dainuoja žemaitiškai. [...]
Ūkininkas – vyrų žygiai. 1938, balandžio 21, Nr. 17, p. 8.
Iš einančio traukinio iššoko 6 kiaulės
Šienlaukės – Viduklės tarpstotyje įvyko retas mūsų geležinkeliuose įvykis, būtent: iš prekių – keleivių traukinio iššoko 6 kiaulės. Jos buvo vežamos į “Maisto” bendrovės skerdyklą Tauragėje. Vėliau kiaules sugaudžius, jos buvo kitu pirmuoju traukiniu išsiųstos į Tauragę. Pažymėtina, kad šokdamos iš einančio traukinio visos 6 kiaulės nė kiek nesusižalojo.
Ūkininkas – vyrų žygiai. 1938, balandžio 21, Nr. 17, p. 2.
Paklydo žydų baletas
Šiomis dienomis į Kauną turėjo atvažiuoti žydų baleto trupė. Trupė kažin kokiu būdu Kauną pravažiavo ir atsidūrė net Kazlų Rūdoje. Gal jie būtų važiavę ir toliau, bet Kaune jų staiga pasigedo ir pradėjo ieškoti. Kai Kazlų Rūdoje jiems buvo pasiūlyta išlipti, jie tai padaryti atsisakė, svarbiausia, su jais buvo neįmanoma susikalbėti. Tik po didelio vargo juos pavyko išlaipinti Kazlų Rūdos geležinkelio stoty, paskui kitu traukiniu sugrąžinti į Kauną.
Ūkininkas – vyrų žygiai. 1938, balandžio 28, Nr. 18, p. 5.
Kaip įtikti savo vyrui
[...] Po vestuvių Marytė pradėjo pastebėti, kad Algirdas kažkuo nepatenkintas. Per pietus jis tyli, dingo linksma šypsena iš jo veido, pasidarė graudu. Kodėl vyras taip atšalo ? Gal jau nebemyli, susirūpino Marytė, bet ne, toks neatrodė. Tai gal valgis nepatinka, nes iš namų buvo įpratęs, kad motutė jam gamintų skaniausius dalykėlius. Marytė pradėjo gaminti visokius skanius valgius, nežiūrėdama išlaidų. [...] Bet ir tas nepadėjo. [...] Štai vieną dieną Algirdo motina atvažiavo pas juos į svečius. Ji iš karto pastebėjo, kad jaunavedžių gyvenime kažkas netvarkoje. Motina, žinodama, kad vaikai vienas kitą myli, pradėjo stebėti jų gyvenimą, kad surastų sudrumstos laimės priežastį. [...] Pasitaikė skalbimo diena. Algirdo motina labai nustebo, pastebėjusi, kad skalbimui nupirktas muilas – blogas. Baltiniai, kuriuos Marytė tik neseniai parsinešė kraičio, jau atrodė sudėvėti, o ypač buvo matyti, kad nuo blogo muilo pasidarė dėmėti. Motinai paaiškėjo, kad Marytė mažai išmano apie skalbimą, kad perkasi tik pora centų pigesnį muilą, bet nuostolio pasidaro už šimtus litų. Žinoma, kad Algirdas blogai jaučiasi prastai išskalbtuose baltiniuose. Čia ir bus jo blogos nuotaikos priežastis. Pasišaukusi Marytę, motina pasakė: “Žiūrėk, dukryte, jei paklausysi mano patarimo, tai tavo vyras vėl pralinksmės ir jausis patenkintas. Kai Algirdas gyveno pas mane, tai dėvėdavo tik švarutėlius, gražiai išskalbtus baltinius, kuriuos išskalbdavau su muilu “Žuvelė”. [...] Dabar gi Algirdas turi dėvėti blogai išskalbtus baltinius, kuriuose jis blogai jaučiasi, nes blogu muilu išskalbti baltiniai nemaloniai veikia į kūną, už tai ir vaikščioja toks paniūręs. Nuo šios dienos skalbk tiktai su geriausiu muilu – “Žuvelė”. [...] Tavo vyras bus patenkintas ir vėl pralinksmės. Kad ir skaniausius valgius gaminsi, jei Algirdas nešios blogu muilu skalbtus baltinius, jis vis tiek blogai jausis. Marytė paklausė motinos patarimo ir pradėjo skalbti tik muilu “Žuvelė”. Staiga Algirdas pasikeitė, vėl atsirado meili šypsena jo veide. Jis puikiai jautėsi muilu “Žuvelė” išskalbtuose baltiniuose. Po darbo vėl maloniai kalbėdavosi su Maryte. Vakarais susėsdavo kartu ir aptardavo įvairius reikalus. Marytė buvo dėkinga Algirdo motinai už gerą patarimą, kuris gražino vyrui gerą nuotaiką. Jos namuose vėl buvo jauku ir linksma. [...]
Ūkininkas – vyrų žygiai. 1938, spalio 21, Nr. 43, p. 10.
Tarptautiniuose reikaluose dėdė Baltrus taip pat savo didelį išmanymą turi. Sakysim, ar žinote jūs, kurios valstybės galva nesutinka su Miunchene padarytais nutarimais. [...] Rašykit iš eilės šiuos žodžius:
MuSolini
HiTleris
ChAmberlenas
DaLadje
TaIka
MiuNchenas. Na, matote, visų keturių didžiųjų valstybių vyrai suvažiavę į Miuncheno miestą taiką padarė. Skaitykit dabar iš viršaus į apačią šių žodžių trečias raides (aš jas viduryje žodžio, kad geriau matytum, didžiosiomis rašau) ir jūs gausite atsakymą. [...]
Ūkininkas – vyrų žygiai. 1938, lapkričio 4, Nr. 45, p. 4.
Vyrų vakarienės stalas
Vyrai kartais mėgsta vieni susirinkti ir, ponioms nekliudant laisvai pasišnekučiuoti. [...] Vyrų vakarienės stalą puošiama stambiomis lauko ar sodo gėlėmis. Kad labiau atrodytų, kad stalas tikrai yra skiriamas vyrų draugijai, stalui papuošti turime panaudoti “vyrų gėles” – kaktusus. Tokių gėlių po vieną mažutį vazonėlį dedame kiekvienam svečiui kairėj pusėj šalia jam skiriamos lėkštės. Stalo vidurį taip pat papuošiama įvairių rūšių kaktusų grupe.
Gražus stalo paruošimas / Noruš – Burbienė. Kaunas, 1933, p. 23.
Greitas suliesėjimo būdas
Greitu laiku suliesėti galima sauso pyrago kuracija, kuri jau apie 100 metų yra žinoma. Vieną arba dvi dienas savaitėje nieko daugiau nevalgyk, kaip senų sausų bulkų, būtent kiek tik nori. Tikrumoje kiekvienas riebus žmogus labai mažai jų tevalgo. [...];
Gražiu biustas [...]
Kai dėl krūčių didumo, tai mūsų estetikos jausmas nenustato jokios apribotos normos. Mūsų dailininkų nuomone pakanka, kad atskira krūtis telpa moteriškės rankose. Senieji graikų dailininkai, kurių venusų stovylos mus dar šiandien žavi, buvo šiuo atveju kuklesni, jiems pakako, jei graži moters krūtis buvo vidutiniškos grūšės didumo.;
Įgyti gražiai išvystytą krūtinę ir susmukusiai krūtinei suteikti jauną išvaizdą [...] Dažnai patariamas masažas be abejonės teigiamai veikia, lygiai paprastas rankų kaip ir vibracinis masažas. Jis atliekamas tokiu būdu, kad krūtys braukomos taukuotom rankom 5 minutes nuo apačios į viršų, o tada palengva aplinkui. Po masažo reikia mazgoti uksuso vandeniu. Bet masažas reikia daryti atsargiai, kad nesusilpninti krūčių audinio.;
Durų stiklus padaryti nepermatomais
Norint durų stiklus padaryti nepermatomais, reikia juos aptepti sekančiu skystimu: ½ svaro druskos ištirpyti ¼ ltr. baltojo alaus. Šis skystimas, užteptas ant stiklų, vandeniu galima vėl nuplauti.
Kelias į grožį ir sveikatą. Klaipėda, 1934, p. 13; 14; 15; 57.
 

Literatūra ir menas. 2007, spalio 26, Nr. 39, p.24.

 
© 2008 Kauno apskrities viešoji biblioteka
-